Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovutuskirjan alustus

Luovutuskirjasta tehdään aluksi luonnos perustietojen perusteella. Näitä tietoja ovat:

  • luovutuksen kohde
  • luovutuksen laji, eli onko kyseessä kauppa, lahja, vaihto vai kaupan esisopimus 
  • kohteen tyyppi, eli onko kyseessä koko kohde, määräosa, määräala tai kiinteistö, josta myyjä pidättää määräalan

Luovutuskirja on määrämuotoinen

Kun tehdään kiinteistön luovutus, kohteen omistusoikeus siirretään määrämuotoista luovutuskirjaa käyttämällä. Määrämuotoinen tarkoittaa, että luovutuskirjasta tulee käydä ilmi tietyt asiat. Kauppaa tehtäessä omistusoikeus siirretään vastiketta eli yleensä rahaa vastaan, kun taas lahja voi olla vastikkeeton tai kiinteistön todellista arvoa huomattavasti edullisempi kauppa. Vaihdossa kumpikin osapuoli luovuttaa kiinteistön (ks. vaihdon määritelmästä tarkemmin ja vaihdon tekemisestä tässä palvelussa.). Kiinteistön omistusoikeus siirtyy luovutuskirjan allekirjoituksin tai jonkin muun ehdon täyttyessä - esimerkiksi silloin, kun kauppahinta on maksettu.

Esisopimuksella sovitaan tulevasta kaupasta

Esisopimuksella sovitaan myöhemmin tehtävästä kaupasta sen toteutumisen riippuessa vielä tietyistä ehdoista. Esisopimus on sitova ja siitä tehdään saantomerkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Esisopimus laaditaan Maakaaren muotovaatimusten mukaisesti ja siitä on käytävä ilmi vähintään sopimuksen tarkoitus, kaupan kohde, kaupan osapuolet sekä kauppahinta tai ainakin peruste, jolla kauppahinta määräytyy. Lisäksi sopimuksessa tulee mainita päivämäärä, jolloin kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Ellei sopimuksen voimassaoloaikaa ole erikseen määrätty, on esisopimus voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä.

Kiinteistövaihdannan palvelu ohjaa sopimuksen täytössä ja pyrkii varmistamaan esisopimukselta edellytettävien vähimmäisvaatimusten täyttymisen, kun sopimus tehdään ohjeiden mukaisesti.