Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kiinnityshakemus

Sähköisellä kiinnityshakemuksella voit hakea kerralla yhtä tai useampaa kiinnitystä omistamaasi kiinteistöön tai vuokraoikeuteen. Samalla saat hakemuksen vireille automaattisesti. Kun kiinnityshakemus on hakijan tai, jos hakijoita on useita, kaikkien hakijoiden sähköisesti allekirjoittama, se siirtyy kirjaamisviranomaisen käsittelyyn. Kirjaamisviranomaisena toimii Maanmittauslaitos.

Kiinteistövaihdannan palvelussa järjestelmä tarkastaa automaattisesti joitakin kiinnityksen vahvistamisen edellytyksiä. Mikäli järjestelmä havaitsee tarkastuksessa esteen kiinnitykselle, hakemuksen tekeminen palvelun kautta ei onnistu. Kiinnityksen vahvistamisessa noudatettavasta kirjaamismenettelystä saat tarvittaessa syvällisempää tietoa Kirjaamismenettelyn käsikirjasta.

Katso opasvideo: Kiinnityshakemuksen luominen ja allekirjoittaminen. (Video avautuu uuteen välilehteen.)

Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto, tai ostaja, jonka nimiin lainhuuto on vireillä

Voit hakea kiinnitystä kaikkiin niihin omistamiisi kiinteistöihin, joihin sinulla on voimassa oleva lainhuuto. Voit myös hakea kiinnitystä sellaiseen kiinteistöön, jonka olet saanut jo tehdyllä kaupalla, mutta jonka osalta sinulla on vasta lainhuuto vireillä. Et voi enää hakea kiinnitystä, jos olet jo myynyt kiinteistön, vaikka lainhuuto olisi vielä nimissäsi.

Kiinnitystä voi hakea myös maanvuokraoikeuteen

Vastaavasti voit hakea kiinnitystä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ns. erityisenä oikeutena kirjattuun maanvuokraoikeuteen, jos olet tuon oikeuden haltija ja jos tuo oikeus on lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kirjattu sinun nimiisi. Maanvuokraoikeuden kiinnityskelpoisuus edellyttää kuitenkin, että sille on rekisteriin kirjauksen yhteydessä annettu erityinen, kiinnityskelpoisuuden osoittava laitostunnus. Tämä tunnus muodostuu kiinteistötunnuksesta ja sen perässä olevasta L-tunnuksesta. Jos sinulla on lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaisesti nimissäsi tällainen kiinnityskelpoinen maanvuokraoikeus tai jos tällaista maanvuokraoikeutta koskien on vireillä kirjaus nimiisi, voit hakea siihen kiinnitystä Kiinteistövaihdannan palvelun kautta. Mitä edellä sanottiin kiinteistöistä, koskee myös tällaisen kiinnityskelpoisen maanvuokraoikeuden kiinnittämistä.

Yhteisesti omistettu kiinteistö tai kiinnityskelpoinen maanvuokraoikeus, joka kuuluu kahdelle tai useammalle vuokralaiselle

Yhteisesti omistettuun kiinteistöön haetaan yleensä kiinnitystä niin, että kohteena on koko kiinteistö. Tällöin kaikkien yhteisomistajien tulee allekirjoittaa sama hakemus Kiinteistövaihdannan palvelussa. Huomaathan, että normaalisti pankki edellyttää koko kiinteistön kiinnitystä lainan vakuudeksi. Tarkista tämä pankiltasi.

Jos kiinteistö kuuluu yhteisesti kahdelle tai useammalle omistajalle, he kukin voivat hakea kiinnitystä omiin määräosiinsa. Sen jälkeen, kun johonkin määräosaan on vahvistettu erikseen kiinnitys, ei enää voida hakea kiinnitystä yhteisesti koko kiinteistöön. 

Myös yhteisesti hallitun vuokraoikeuden yksittäiset haltijat pystyvät yleensä kiinnittämään erikseen oman osuutensa vuokraoikeudesta. Edellä olevassa kappaleessa kiinteistöstä sanottu koskee vastaavasti myös tätä kiinnityskohdetta.

Kiinnityshakemuksen kohteena kaksi tai useampia kiinteistöjä (yhteiskiinnitys)

Sähköisellä kiinnityshakemuksella voidaan pyytää myös yhteiskiinnityksen vahvistamista. Yhteiskiinnityksellä tarkoitetaan, että sama kiinnitys vahvistetaan samalla kertaa kahteen tai useampaan erilliseen kiinteistöön. Yhteiskiinnityksen vahvistamiselle on omat edellytyksensä, joihin voit tutustua tästä (Yhteiskiinnitys). Yhteiskiinnitystä ei voi vahvistaa kahteen tai useampaan erilliseen maanvuokraoikeuteen tai maanvuokraoikeuteen ja kiinteistöön.

Kiinnityshakemuksen valmistelu ennakkoon

Kun luovutus on tehty tai suunnitteilla, on kohteen kiinnityshakemuksen valmistelu ennakkoon mahdollista. Ennakkoon valmisteltu kiinnityshakemus tulee kuitenkin vireille vasta, kun kohteen lainhuuto samalle henkilölle/yritykselle näkyy rekisterissä vireillä. Toiminto on mahdollinen niin kiinteistön luovutuksen kuin vuokraoikeuden siirronkin yhteydessä, mutta koskee ainoastaan asiakirjarajapinnasta tuotavaa hakemusta. Kiinnityshakemuksen valmistelua ei voi tehdä valtakirjalla.

Kiinnityshakemus

Kiinnityshakemukseen merkitään aina:

 • kiinnityksen kohde kiinteistötunnuksella yksilöitynä,
 • haettavan kiinnityksen suuruus euroissa ilmoitettuna sekä
 • Sähköinen panttikirja merkitsee, että vahvistetusta kiinnityksestä ei anneta hakijalle erillistä panttikirjadokumenttia. Sen sijaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenee tällöin kyseisen kiinnityksen kohdalta, että sitä koskeva panttikirja on sähköinen. Sähköisessä "panttikirjassa" kysymys on siis itse asiassa vain rekisterimerkinnästä kiinnityksen kohdalla, ei varsinaisesta asiakirjasta. Lisäksi kiinnityksen kohdalla on merkittynä tieto siitä, kuka on merkitty kyseisen sähköisen panttikirjan saajaksi. Tämä tieto osoittaa siis sen, kuka on tuon kiinnityksen eli sitä vastaavan sähköisen panttikirjan "haltija".

  Sähköisen panttikirjan saajan määrääminen kiinnityshakemuksessa

  Kun hakija pyytää vahvistettavaan kiinnitykseen liittyen sähköistä panttikirjaa, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään aina myös kiinnityksen ja sitä vastaavan sähköisen panttikirjan kohdalle tieto sähköisen panttikirjan saajasta. Tämä rekisterissä oleva tieto osoitetaan sähköisen panttikirjan "haltijan" eikä erillistä, fyysistä asiakirjaa lainkaan anneta. 

  Sähköinen hakemus on teknisesti rakennettu niin, että siinä on aina ilmoitettava joku taho, joka merkitään rekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi. Vaihtoehtoja on kaksi. Ensinnäkin saajaksi voidaan pyytää merkittäväksi kiinnittettävän kohteen omistaja tai omistajat eli kiinnityksen hakija. Tämä vaihtoehto tulee kysymykseen, kun kohdetta ei ole vielä lainkaan tarkoitus käyttää velan vakuutena tai ainakin varsinainen panttaaminen ja siihen liittyvä sähköisen panttikirjan siirtäminen velkojan nimiin tullaan tekemään vasta myöhemmin.

  Toinen vaihtoehto on, että sähköisen panttikirjan saajaksi pyydetään merkitsemään jo suoraan kiinnityksen vahvistamisvaiheessa joku muu taho kuin omistaja eli käytännössä yleensä se luotonantaja, jolle kohde halutaan antaa vakuudeksi. Tällöin luotonantaja on jo tiedossa kiinnitystä haettaessa ja siitä, että tämä pyydetään merkittäväksi rekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi jo samalla kun kiinnitys vahvistetaan, on yleensä sovittu jo etukäteen luotonantajan kanssa.

  Huomaathan, että jos sähköisiä panttikirjoja haetaan eri saajille, on tehtävä eri hakemukset saajakohtaisesti.

  Etusijajärjestyksen määrääminen useammalle kiinnitykselle 

  Sähköisellä kiinnityshakemuksella voit hakea kerralla useampaa kiinnitystä. Jos hakemus koskee usean kiinnityksen vahvistamista samaan kiinteistöön, hakemuksessa määrätään niille etusijajärjestys. Etusijajärjestys määrää ainoastaan kyseisellä hakemuksella haettavien kiinnitysten keskinäisen etusijajärjestyksen, eikä se ota kantaa muulloin haettuihin tai vahvistettuihin kiinnityksiin.

  Mikäli kuitenkin haluat hakea useampaa kiinnitystä samalle etusijalle, on sinun toimitettava kirjallinen hakemus Maanmittauslaitokseen.

  Kiinnityshakemusmaksu kattaa hakemuskulut

  Maksu kiinnityksen hakemisesta maksetaan kiinnityshakemuksen laatimisen yhteydessä. Maksun summa määräytyy siten, että jokaisesta haettavasta panttikirjasta peritään oma hakemusmaksunsa. Maksu on siis sama riippumatta siitä, haetaanko kiinnitykset kerralla tai erillisinä hakemuksina.

  Kiinnityshakemusta voi luonnostella maksutta. Tallennettu hakemusluonnos näkyy sivulla Omat asiani - Meneillään olevat kiinteistöasiani. Jos hakemukseen liittyy muita osapuolia, voidaan hakemus jakaa heidän katsottavakseen vasta, kun hakemusmaksu on maksettu.

  Hakemusmaksun lisäksi voi ostaa erikseen tarvitsemansa lainhuuto- ja rasitustodistuksen tai kiinteistörekisteriotteen hakemuksen kohteille. Kaikki hakemuksen osapuolet näkevät maksetut otteet ja todistukset. Hakemusmaksu on voimassa kiinnityksen hakemiseen saakka. Keskeneräinen hakemus voidaan poistaa ja aloittaa alusta menettämättä aiemmin maksettua hakemusmaksua. Käyttämätön hakemusmaksu voidaan käyttää hyväksi seuraavassa hakemuksessa. Maksetun hakemusmaksun summaa ei kuitenkaan voi jälkikäteen muuttaa.