Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovutuksen muut ehdot

Kauppakirjan muut ehdot

Kaupan pakolliset ehdot -osiossa lueteltujen vähimmäisehtojen lisäksi, kiinteistönkaupassa sovitaan tavallisesti useista muistakin asioista. Oheisena on lueteltu sellaisia asioita, joista tyypillisesti otetaan omat ehtonsa kauppakirjaan. Kunkin otsakkeen alla selostetaan tarkemmin niiden merkitystä. Samalla esitetään myös ehtomalleja, joiden tarkoituksena on kuvata niitä sanamuotoja, joita usein tietyn tyyppisissä ehdoissa käytetään.

Välttämätöntä ei ole, että kaikista listassa mainituista asioista otetaan ehdot luovutuskirjaan. Kaupan osapuolten tulee aina itse varmistua siitä, että juuri tietyistä asioista on tarkoituksenmukaista ja osapuolten edun mukaista sopia kauppakirjassa. Samoin osapuolten tulee aina itse harkita se, minkälaisin sanamuodoin kustakin ehdosta sovitaan.

Lisäksi on huomattava, että oheinen luettelo ei ole tarkoitettukaan tyhjentäväksi. Osapuolille saattaa juuri heidän tapauksessaan olla tarpeellista sopia nimenomaisesti jostakin ehdosta, jota ei ole mainittu oheisessa listassa. Lista ei siis tarkoita, että kussakin kaupassa on riittävää sopia näistä asioista, vaan osapuolten tulee itse huolehtia siitä, että kaikista heidän kannaltaan tarpeellisista asioista sovitaan.

Lähtökohtaisesti kiinteistön kauppaa koskevien ehtojen osalta vallitsee sopimusvapaus. Maakaaressa on kuitenkin myös joitakin osapuolten asemaa koskevia määräyksiä, joista ei voida sopia toisin. Kaupan osapuolten on tarvittaessa turvauduttava asiantuntijaan, kun ehtoon tai ehtoihin liittyen vallitsee epäselvyyttä.

Lahjakirjan muut ehdot

Lahjan pakolliset ehdot -osiossa lueteltujen vähimmäisehtojen lisäksi, kiinteistön kaupan tapaan myös kiinteistön lahjoituksessa sovitaan tavallisesti useista muistakin asioista.

Tämän osion ohjeissa on lueteltu sellaisia asioita, joista tyypillisesti otetaan omat ehtonsa kauppakirjaan. Näitä samoja ehtoja voidaan, aina tilanteesta riippuen, ajatella käytettäväksi myös lahjakirjan yhteydessä. Ehtoihin liittyvissä ohjeteksteissä selostetaan tarkemmin niiden merkitystä aiheittain. Samalla esitetään myös ehtomalleja, joiden tarkoituksena on kuvata niitä sanamuotoja, joita usein tietyn tyyppisissä ehdoissa käytetään.

Välttämätöntä ei ole, että kaikista listassa mainituista asioista otetaan ehdot luovutuskirjaan. Myös lahjakirjan osapuolten tulee aina itse varmistua siitä, että juuri tietyistä asioista on tarkoituksenmukaista ja osapuolten edun mukaista sopia lahjakirjassa. Samoin osapuolten tulee aina itse harkita se, minkälaisin sanamuodoin kustakin ehdosta sovitaan. Erityisesti on huomattava, että kyseisissä ehdoissa ja niitä koskevissa ohjeteksteissä on pidetty silmällä kiinteistön kauppaa. Lahjakirjan yhteydessä nämä ehdot tulevat ainakin osaksi kysymykseen vain soveltuvin osin tai eivät ollenkaan.

Lisäksi on huomattava, että oheinen luettelo ei ole tarkoitettukaan tyhjentäväksi. Osapuolille saattaa juuri heidän tapauksessaan olla tarpeellista sopia nimenomaisesti jostakin ehdosta, jota ei ole mainittu oheisessa listassa. Lista ei siis tarkoita, että kussakin kaupassa, tai vastaavasti lahjassa, on riittävää sopia näistä asioista, vaan osapuolten tulee itse huolehtia siitä, että kaikista heidän kannaltaan tarpeellisista asioista sovitaan.

Lähtökohtaisesti kiinteistön kauppaa, ja myös lahjaa, koskevien ehtojen osalta vallitsee sopimusvapaus. Maakaaressa on kuitenkin myös joitakin osapuolten asemaa koskevia määräyksiä, joista ei voida sopia toisin. Tarvittaessa on turvauduttava asiantuntijaan, kun ehtoon tai ehtoihin liittyen vallitsee epäselvyyttä.

Vaihtokirjan muut ehdot

Se, mitä tässä on edellä sanottu kauppakirjan muista ehdoista, soveltuu myös suurelta osin vaihtokirjoihin. Usein vaihtokirjassa on tarpeen sopia luovutettavien kohteiden osalta aivan samantyyppisistä asioista kuin kauppakirjassakin. Vaihtokirjan osalta on lisäksi huomattava, että usein samannimisestä ehdosta täytyy sopia kummankin vaihdon kohteen osalta erikseen. Tällöin ehdon sisällöt voivat myös poiketa toisistaan.


Muut ehdot lueteltuna:

Kohteen varustus
Hallintaoikeuden siirtyminen
Maksetun kauppahinnan vakuus
Kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset ja panttikirjojen luovutus
Rasiteoikeudet
Erityiset oikeudet
Määräalan vapauttaminen emäkiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä
Muut kuin kauppahinnan maksamiseen liittyvät kaupan lopullisuuden edellytykset / purkavat ehdot
Ostajan saamat asiakirjat
Kaupan kohteen kunto
Myyjän antamat tiedot kaupan kohteesta
Ostajan suorittama kohteen tarkastus
Liittymäsopimukset
Kaavoitustilanne
Vaaranvastuu
Vakuuttaminen
Varainsiirtovero
Muut verot ja maksut
Etuostolain mukainen vakuutus
Suostumukset 
Jakelu
Liitteet
Muu ehto