Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Vanliga frågor


Förutsättningar för användning av tjänsten

Vem kan använda tjänsten?

Du kan använda tjänsten om du har finsk personbeteckning, är myndig och har rättshandlingsförmåga (är inte föremål för intressebevakning). Även företag kan använda tjänsten. Läs mer på sidan För organisationer. Du loggar in i tjänsten via suomi.fi-identifieringen. Du kan logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Varför får jag inte ge mina bankkoder ens till en familjemedlem?

Bankkoderna är ditt elektroniska identitetsbevis och de motsvarar din underskrift både på nätet och i telefonen. Bankkoderna är endast avsedda för personligt bruk.

Kan en minderårig person vara delaktig i elektronisk fastighetshandel?

Minderåriga får inte sköta ärenden i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Vid inloggningen kontrolleras personens rättsliga handlingsbehörighet, t.ex. ålder. Inloggning för personer under 18 år stoppas. Läs mer på sidan Minderåriga och andra i intressebevakning.

Jag bor i Sverige. Kan jag använda tjänsten?

Tjänsten kan användas av en person med finländsk personbeteckning (ska finnas i befolkningsdatasystemet). Användaren ska vara myndig, ha rättshandlingsförmåga (är inte föremål för intressebevakning) och identifiera sig i tjänsten med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Användning av tjänsten

Tjänsten tillåter inte upprättande av en överlåtelsehandling eller ansökan om inteckning

Om tjänsten inte tillåter att en överlåtelsehandling eller ansökan om inteckning upprättas, kan fastigheten ha en registeranteckning som förhindrar överlåtelse- eller inteckningsåtgärder i tjänsten. Tjänsten lämnar meddelanden om sådana anteckningar. Den exakta registeranteckningen ser du på gravationsbeviset, som du får från Lantmäteriverket.

Jag får inget meddelande om att ansökan kommit fram

Säkerställ att din e-postadress anges korrekt i Mina uppgifter.

Vad händer med min underskrift om tjänsten slutar fungera vid undertecknandet?

Om undertecknandet lyckats och ansökan blivit anhängig, skickas ett meddelande om detta till din e-postadress. Om du har aktiverat meddelanden per e-post får du ett meddelande om ett lyckat undertecknande även när köpet ännu inte har uppkommit och köpebrevet väntar på andra underskrifter. Om undertecknandet inte lyckats och lagfarten inte blivit anhängig, skickas ett meddelande om detta till din e-postadress.

Du får följande felmeddelande: "Tjänsten stöder inte din webbläsarversion av datasäkerhetsskäl. Var god och uppdatera webbläsaren till en nyare version."

Kontrollera om din webbläsarversion finns på listan över webbläsare som stöds. Om din webbläsarversion finns med på listan, men du ändå får ett felmeddelande, kontrollera att webbläsarens kompatibilitetsläge inte är aktiverat.

Varför syns min fastighet/arrenderätt inte i tjänsten?

Om du vet att du äger en fastighet eller har arrenderätt som inte syns i tjänsten, kontakta kundservice(at)lantmateriverket.fi.

Varför syns inte mitt företags fastigheter/arrenderätt i tjänsten?

Du har förmodligen loggat in som personkund. Välj knappen Logga in som företagskund och välj identifieringssätt på inloggningssidan. Efter identifieringen visar tjänsten de företag som du enligt handelsregistret har firmateckningsrätt i.

Hur länge finns mina handlingar kvar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten?

Utkast till handlingar finns kvar 30 dagar efter den senaste redigeringen. Färdiga, undertecknade handlingar förvaras i 12 månader. Under denna tid kan du spara handlingarna och bilagorna på din dator. Inskrivningsmyndigheten arkiverar sådana handlingar som påverkar inskrivningsbeslutet. Läs mer på sidan Bilagor och arkivering av handlingar.

Var hittar jag min handling vid en ny inloggning?

Oavslutade utkast till handlingar hittar du på förstasidan efter inloggningen under Visa alla aktiva ärenden samt via menyn under Oavslutade ärenden.

Kan köparen upprätta ett utkast till köpebrev och vem betalar ärendehanteringsavgiften? 

Köparen kan upprätta ett utkast till köpebrev enbart med en elektronisk fullmakt från säljaren som givits i tjänsten. 

Efter att säljaren först har börjat göra ett utkast till köpebrev kan köparen också utan en elektronisk fullmakt slutföra utkastet till köpebrevet. Då ska säljaren fortsätta med utkastet tills köpeobjektet, säljaren och de andelar som överlåts, köparen samt parternas e-postadresser har definierats i köpebrevet. I skedet 3/6 vid upprättandet av köpebrevet finns punkten Utdela köpebrevet nedtill på sidan. När säljaren har utdelat köpebrevet till parterna, får köparen ett meddelande per e-post om det utdelade köpebrevet. Köparen kan fortsätta att göra utkastet till köpebrevet efter inloggningen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Vilken som helst av parterna, köparen eller säljaren, kan betala ärendehanteringsavgiften. Ärendehanteringsavgiften måste vara betald innan den sista underskriften kan göras. 

Jag har redan upprättat en överlåtelsehandling. Kan jag foga den till tjänsten och därigenom söka lagfart?

Färdiga överlåtelsehandlingar kan inte laddas upp till tjänsten, utan överlåtelsen ska förberedas i tjänsten.

Kan jag upprätta ett avtal om besittningsdelning i tjänsten?

Det är inte möjligt att upprätta ett avtal om besittningsdelning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Här kan du kontrollera vad som kan och inte kan göras i tjänsten.


Överlåtelse (köp, byte, gåva, föravtal)

Jag ska göra en affär elektroniskt, ska jag först köpa bevisen från kundtjänsten?

Nej, det behövs inte. Du kan köpa bevisen och utdragen via tjänsten och de kan skrivas ut eller sparas.

Behövs ett köpvittne vid elektronisk överlåtelse?

För elektroniska överlåtelsehandlingar behövs inget köpvittne. Endast en skriftlig överlåtelsehandling ska bestyrkas av ett köpvittne. Fastighetsöverlåtelsetjänsten styr användaren så att det elektroniska köpebrevet upprättas i bestämd form, och samtidigt gör tjänsten kontroller från olika register i realtid.

Kan jag upprätta ett föravtal i tjänsten?

Ja. Genom ett föravtal överenskommer man om ett köp vid en senare tidpunkt. När föravtalet upprättats i tjänsten kan det vara underlag för ett elektroniskt köpebrev med förhandsifyllda uppgifter från föravtalet. Upprättandet av ett föravtal hindrar inte att ägaren skriver ett nytt föravtal om objektet eller till och med gör en ny överlåtelse. En ärendehanteringsavgift ska betalas för både föravtalet och köpebrevet. Läs mer på sidan Föravtal om köp.

Kan jag ge bort en fastighet till mitt barn genom tjänsten?

Ja, om barnet är myndigt. När man skänker något till en minderårig, ska man upprätta gåvobrevet och de övriga överlåtelsehandlingarna skriftligen med ett köpvittne.

Dödsboet vill göra en fastighetsöverlåtelse, går det?

Ja. Förutsättningen är att dödsboet har beviljats förtydligande lagfart, det vill säga att varje delägare har specificerats i lagfarten och att personbeteckningarna har sparats i lagfarts- och inteckningsregistret. Varje delägare ska underteckna överlåtelsehandlingen eller ge en annan aktör fullmakt i tjänsten. Vid överlåtelser av ett dödsbo kan mottagaren av överlåtelsen (köparen eller mottagaren av gåvan) dock inte vara delägare i dödsboet i fråga.

Förtydligande lagfart ska ha sökts i maj 2013 eller senare. Om ansökan om förtydligande lagfart har lämnats in före maj 2013, kan en begäran om uppdatering av anteckningen skickas till kundservice(at)lantmateriverket.fi.

Ett annat dödsbo kan också vara dödsbodelägare. Samma krav på förtydligande lagfart gäller för detta dödsbo.

Jag och min make äger hälften var av fastigheten. Vi vill ge bort hela fastigheten till våra tre barn. Kan vi göra detta i samma gåvobrev eller behövs det ett för varje barn. Vilken avgift debiteras för detta?

Ett gåvobrev räcker. Välj överlåtelse av hela objektet som överlåtelsetyp. Gåvomottagarnas andelar måste anges som bråktal i gåvobrevet (t.ex. 1/3). Då debiteras endast en avgift i tjänsten. Beslutet om beviljad lagfart skickas till den kontaktperson som anges i ansökan.

Om ett gåvobrev upprättas för varje gåvomottagare debiteras en avgift per gåvobrev. Detsamma gäller köpebrev och överlåtelse av arrenderätt.

Jag och min make äger hälften var av fastigheten. Vi vill ge bort hälften av fastigheten till våra tre barn, 1/6 till var och en. Kan vi göra detta i samma gåvobrev eller behövs det ett för varje barn. Vilken avgift debiteras för detta?

Ett gåvobrev räcker. Välj överlåtelse av kvotdel som typ av överlåtelse. De andelar av fastigheten som gåvotagarna överlåtit och gåvomottagarnas andelar som bråktal (t.ex. 1/6) ska antecknas i gåvobrevet. Sammanlagt blir de överlåtna andelarna alltså 3/6, varefter givarna fortfarande äger hälften av fastigheten. Då debiteras endast en avgift i tjänsten. Beslutet om beviljad lagfart skickas till den kontaktperson som anges i ansökan.

Om så önskas kan man i gåvobrevsvillkoren specificera hur många andelar varje givare överlåter till respektive mottagare.

Om ett gåvobrev upprättas för varje gåvomottagare debiteras en avgift per gåvobrev. Detsamma gäller köpebrev och överlåtelse av arrenderätt.

Vi äger hela fastigheten tillsammans, 1/1. Varför kan jag inte sälja min hälft?

Om lagfarten är ”gemensam”, det vill säga om ägarandelen har antecknats till exempel som 1/1 för två personer i lagfarten, kan ni endast sälja hela fastigheten tillsammans, om inte inskrivningen ändras. En av er kan inte sälja till exempel ½ av fastigheten eller söka inteckning i sin kvotdel eftersom lagfarten inte är i kvotdelar.

En fritt formulerad anmälan om potentiell överlåtelse eller inteckning av en kvotdel ska skickas till kundservice(at)lantmateriverket.fi. Av anmälan ska framgå motiveringen för begäran. Inteckningspersonalen utreder storleken på kvotdelen och rättar uppgifterna i registret avgiftsfritt, varefter det är möjligt att överlåta eller ansöka om inteckning. 

Jag samäger en fastighet med mina två syskon och nu vill jag köpa deras andelar. Alla (A, B och C) äger en bråkdel var, 1/3. Hur gör man ett sådant köp? A köper, B och C säljer.

Här finns två alternativ:

a) Den ena av säljarna initierar affären: B skapar ett köpebrev för kvotdelen och anger sig själv och därtill C som säljare. A anges som köpare och förekommer inte alls som säljare. B och C överlåter var sin kvotdel (1/3, som anges för respektive part i köpebrevet), så att A köper 2/3 av objektet. Slutresultatet är att A blir ägare till hela objektet. B, C och A undertecknar köpebrevet turvis. 

b) Säljarna ger fullmakter till en tredje part (till D): I tjänsten skapar B en elektronisk fullmakt med vilken D kan sälja en kvotdel av objektet; B anger i fullmakten att kvotdelen är 2/3 och att A är mottagare av 2/3. B undertecknar fullmakten och C upprättar en likadan fullmakt i tjänsten för egen del. 

D loggar in i tjänsten och aktiverar B:s fullmakt. D upprättar ett köpebrev enligt fullmakten, dvs. anger att B och C överlåter vardera 1/3 och att A tar emot 2/3. D delar överlåtelsebrevet till parterna, betalar ärendehanteringsavgiften (vem som helst av parterna kan betala avgiften innan den sista underskriften görs) och undertecknar för B:s räkning. Därefter avbryter D användningen av den fullmakt som B gett och aktiverar fullmakten från C. D kontrollerar det upprättade köpebrevet, undertecknar det för C:s räkning och loggar därefter ut ur tjänsten.

A loggar in i tjänsten och kontrollerar mottagandet av kvotdelen 2/3 och att överlåtarna är B och C, som vardera överlåter 1/3. A kompletterar lagfartsansökan och undertecknar köpebrevet. Lagfartsansökan blir anhängig och väntar på inskrivningsmyndighetens handläggning.

Kan jag köpa ett outbrutet område från en fastighet om jag är fastighetens delägare?

Det outbrutna områdets köpare kan inte vara fastighetens nuvarande ägare eftersom samma person inte kan ha rollerna som köpare och säljare i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Inteckningsansökan

Jag samäger en fastighet med min make (1/2 och 1/2). Hur ansöker vi om inteckning av hela objektet?

När två personer äger en fastighet tillsammans ska inteckningsansökan undertecknas av båda ägarna. I detta fall ska en av ägarna upprätta ansökan i tjänsten (hela objektet väljs som inteckningsobjekt), betala ansökningsavgiften och underteckna ansökan för egen del. Därefter loggar ägaren ut ur tjänsten, så att den andra ägaren kan logga in. Inteckningsansökan hittar du på förstasidan under Visa alla aktiva ärenden samt via menyn under Oavslutade ärenden. Där kan den andra ägaren underteckna den ifyllda ansökan. Ansökan blir anhängig först när båda ägarna har undertecknat den.

Alternativt kan man ge någon annan fullmakt att uppgöra och underteckna ansökan. Då kan fullmaktshavaren skapa en ansökan och underteckna den med fullmakten (en elektronisk fullmakt som ges i tjänsten) för egen och fullmaktsgivarens räkning. Då ska fullmaktshavaren underteckna ansökan dels med fullmakt och dels för egen räkning. 

Min bank har gjort ett utkast till förhandsansökan om inteckning och skickat ansökan till Fastighetsöverlåtelsetjänsten för att jag ska underteckna den. Hur ska jag gå till väga?

En inteckningsansökan som förberetts i förhand är avsedd för sådana situationer där man ska kontrollera säkerheterna före fastighetsköpets uppkomst. Endast till exempel banker kan förbereda en förhandsansökan om inteckning via en separat tjänst för utkast. Det är inte möjligt att upprätta en förhandsansökan om inteckning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Efter att banken har sänt ansökan till Fastighetsöverlåtelsetjänsten får kunden ett e-postmeddelande. Därefter ska kunden logga in i tjänsten, ta emot och underteckna inteckningsansökan.


Avgifter

Ska överlåtelseskatten betalas inom 6 månader om affären görs elektroniskt?

När du köper en fastighet ska du lämna en deklaration om överlåtelseskatt och betala överlåtelseskatten. När Fastighetsöverlåtelsetjänsten används ska överlåtelseskatten betalas snarast möjligt efter affären, eftersom skatten ska vara betald när lagfart söks. Deklarationen om överlåtelseskatt ska lämnas och överlåtelseskatten ska betalas på eget initiativ med hjälp av Skatteförvaltningens anvisningar. Läs mer om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningen webbplats.

Jag har redan betalat ansökningsavgiften i tjänsten, men nu måste jag göra en ny ansökan eftersom en sökande (eller en säljare eller köpare) saknas.

Ansöknings-/ärendehanteringsavgiften kan återanvändas, om man raderar utkastet och börjar om från början. Då kan tjänsten automatiskt återanvända avgiften. Den är inte bunden till en viss fastighet, så även objektet kan bytas ut. Tjänsten använder dock inte en betald avgift för något annat än vad den betalats för. Exempelvis kan en betald avgift för inteckningsansökan användas för en inteckningsansökan (inte för överföring av elektroniskt pantbrev).

Jag har redan betalat ansökningsavgiften, men ärendet är inte anhängigt, varför?

Förmodligen saknas underskrift av någon part.


Ombud

Kan jag i inskrivningsansökan ange en annan person eller aktör för att fungera som kontaktperson för eventuella meddelanden från Lantmäteriverket?

Ja. Sökanden kan utse ett ombud som företräder sökanden vid frågor som gäller inskrivningsansökan. Ombudet kan vara en privatperson eller ett företag. Ombudet kan utses i avsnittet "Ombud” i inteckningsansökan. Läs mer på sidan Ombud.