Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Hjälp och anvisningar

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du sköta dina ärenden enkelt, säkert och ostressat – den hjälper dig punkt för punkt. Du kan sköta fastighetsärenden och få fastighetsregisterutdrag samt lagfarts- och gravationsbevis vid en fastighetsöverlåtelse eller när du upprättar en ansökan. Köp, gåva eller någon annan överlåtelse (t.ex. byte) uppkommer genom parternas underskrifter och lagfarten blir anhängig utan separat ansökan. I tjänsten kan du även överlåta arrenderätt och ansöka om inteckningar och om överföring av elektroniskt pantbrev Uppgift om ansökan antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du

  • ge en bank eller någon annan, t.ex. en fastighetsmäklare, fullmakt att agera på dina vägnar
  • upprätta och underteckna köpebrev, gåvobrev, bytesbrev eller föravtal (för fastighet eller arrenderätt)
  • ge makes samtycke elektroniskt när det behövs för att genomföra köpet
  • söka inteckning i en fastighet eller inteckningsbar arrenderätt du innehar
  • överföra elektroniska pantbrev och
  • göra en förbindelse om pantbrevsöverföring, om du är innehavare av pantbreven

Hantering av ärenden i Fastighetsöverlåtelsetjänsten förutsätter elektronisk identifiering och att nödvändiga uppgifter hittas i elektroniska myndighetsregister. Fastigheten kan inte intecknas eller överlåtas elektroniskt, om det i lagfarts- och inteckningsregistret finns en anteckning om begränsning av förfoganderätten. Förutom sådana begränsningar kan andra anmärkningar som gäller fastigheten ha antecknats. Hur anmärkningen påverkar överlåtelsen eller ansökan avgörs senast vid det påföljande inskrivningsförfarandet.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man inte

  • upprätta avtal om besittningsdelning, testamenten eller arvskiftes- och avvittringsavtal
  • överlåta flera objekt i samma överlåtelsehandling
  • komplettera eller ändra en genomförd fastighetsöverlåtelse