Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Fastighetsköpets förlopp

Anvisningarna om överlåtelser i detta avsnitt och i "Hjälp och anvisningar" har i första hand utarbetats med tanke på fastighetsköp. Dessa anvisningar gäller dock i tillämpliga delar även andra typer av överlåtelser, såsom gåva och byte. Vid varje typ av överlåtelse ska man dock även ta del av de anvisningar som utarbetats specifikt för den aktuella typen.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man genomföra en överlåtelse till exempel så här:

Överlåtaren gör överlåtelsebrevet

A vill sälja sin fastighet till B. A och B har diskuterat köpet, avtalat om köpeskillingen och B har bekantat sig med objektet; bara överlåtelsehandlingen fattas. A loggar in i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och börjar upprätta överlåtelsehandlingen i avsnittet "Ny handling - Köpebrev". A fyller i den elektroniska blanketten enligt anvisningarna och anger uppgifter om köparen och köpeskillingen. A definierar köpevillkoren och utnyttjar tjänstens malltexter som exempel. A kan formulera de avtalade villkoren med egna ord, om lämpliga villkor för parternas behov inte finns i mallarna.

A kan välja önskade registerutdrag, som sedan betalas tillsammans med ärendehanteringsavgiften. Avgiften eller utdragen kan även betalas av A. Ärendehanteringsavgiften måste vara betald innan den sista underskriften kan göras. A redigerar köpebrevet tills A är beredd att visa det för B. Tjänsten meddelar B per e-post att A har gjort ett utkast och delat det med B.

Säljaren och köparen undertecknar köpebrevet

Även B kan redigera köpebrevet. Dessutom fyller B i en blankett med frågor om fastighetens användningssyfte och byggnadsuppgifter för Lantmäteriverkets köpeskillingsregister.

När A och B nått enighet om utkastet till köpebrev undertecknas det först av A. A kan annullera sin underskrift och redigera köpebrevet ända tills B hinner underteckna det.

Lagfarten blir anhängig vid tidpunkten för undertecknandet

När B undertecknat sänder tjänsten ett meddelande till båda parterna om att köpet uppkommit. B får också ett meddelande om att lagfarten blivit anhängig och att inteckningar i den köpta fastigheten nu kan sökas.

B kan även i efterskott komplettera sin ansökan om lagfart i tjänsten. B kan skicka en komplettering (exempelvis betalningskvitto för överlåtelseskatt och/eller köpeskilling) till inskrivningsmyndigheten enkelt med ett knapptryck.

Både A och B kan ladda ner köpebrevet med alla bilagor på sin dator.

Banken kan medverka i processen

Om pantbrev finns hos banken som säkerhet för A:s skuld, kan A utse banken som givare av en förbindelse gällande säkerheter i anslutning till köpebrevet. Därefter kan banken ge ett avtal om förbindelsen i systemet. Ett typiskt innehåll kan vara att bankens panträtt upphör och att pantbrev som gäller fastigheten i bankens innehav överlämnas till B eller till exempel B:s bank när vissa villkor i förbindelsen är uppfyllda. Se förbindelser gällande säkerheter som ges i systemet. När B anhängiggjort lagfarten, kan han ansöka om inteckning för det objekt som han köpt.

A och B kan ge sin bank eller till exempel en jurist rätt att läsa utkastet till köpebrev i tjänsten. Läsaren ser vad A och B planerar att avtala, men kan inte redigera utkastet.

Professionella aktörer kan också skicka köpebrevet via sin egen utkaststjänst för att undertecknas av A och B i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Då gör exempelvis en fastighetsförmedlare ett utkast till köpebrev i den utkaststjänst som hen använder och skickar det för att undertecknas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Fastighetsförmedlaren kan vid behov ge banken rätt att titta på utkastet till köpebrev i tjänsten.