Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Användningsvillkor

Då vet användaren att i denna del gäller Särskilda användningsvillkor för Förhandsansökningstjänsten. Användaren verkar i Arrendeavtalstjänsten när denne i vyn för undertecknande tar emot ett elektroniskt utkast till arrendeavtal som har sänts till tjänstens gränssnitt. Användaren använder då en tjänst som omfattas av Särskilda villkor för Arrendeavtalstjänsten. I alla övriga fall gäller Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Även när användaren bara ska göra en inteckningsansökan på förhand måste alla delar (I, II och III) av dessa användningsvillkor godkännas. När vissa förutsättningar uppfylls överförs en sådan inteckningsansökan automatiskt till den del av Fastighetsöverlåtelsetjänsten där de allmänna villkoren gäller.

Systemet förutsätter att alla delar (I, II och III) av användningsvillkoren godkänns även om användaren inte avser använda t.ex. Förhandsansökningstjänsten eller Arrendeavtalstjänsten.  


Del I Användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Allmänt

Fastighetsöverlåtelsetjänsten (KVP) är en tjänst som administreras och tillhandahålls av Lantmäteriverket på adressen www.kiinteistoasiat.fi. Syftet med tjänsten är att möjliggöra vissa nedan beskrivna (se Tjänstens innehåll) rättshandlingar och ansökningar som gäller fastigheter samt beredning av dessa i en elektronisk miljö.

Fastighetsöverlåtelsetjänstens innehåll och funktioner grundar sig på lagen av den 4.2.2011 (L 4.2.2011/96) om ändring av jordabalken (L 12.4.1995/540) samt lagen av den 23.8.2013 (L 23.8.2013/622) om införande av denna lag.

Användarna av tjänsten uppmanas att noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor. Genom att godkänna villkoren försäkrar användaren att denne tagit del av villkoren och godkänner dem som bindande för honom eller henne.

Tjänstens innehåll

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man på ett rättsligt bindande sätt skapa och underteckna överlåtelsehandlingar som gäller fastigheter (framförallt köpe- och gåvobrev samt bytesbrev) samt föravtal till fastighetsköp. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man även skapa och underteckna ansökningar om inteckning av en fastighet liksom ansökningar om överföring av elektroniska pantbrev som gäller fastigheten i en ny mottagares namn. 

Det som sagts ovan och nedan sägs om fastigheter gäller även till fastigheten hänförliga arrenderätter eller andra nyttjanderätter som skrivits in som särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret och i samband med inskrivningen tilldelats en s.k. anläggningsbeteckning. Då är det framförallt fråga om arrenderätter som fritt kan överlåtas på tredje man utan att arrendegivaren hörs och där det på arrendeområdet finns byggnader eller anordningar som tillhör arrendetagaren eller om sådana enligt avtal får uppföras på området.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan rättsinnehavaren ge en elektronisk fullmakt så att någon annan på dennes vägnar kan göra ovannämnda rättshandlingar eller ansökningar gällande fastigheten. Fullmakten kan begränsas till beredning av rättshandlingar eller ansökningar (utkastfullmakt) eller gälla både beredning och godkännande på fullmaktsgivarens vägnar (utkast- och undertecknandefullmakt). Fullmakten kan vara specificerad, gälla en viss rättshandling eller ansökan eller utgöra en allmän fullmakt. Allmän fullmakt ger fullmaktshavaren generell rätt att göra rättshandlingar eller ansökningar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på fullmaktsgivarens vägnar. Den allmänna fullmakten kan även begränsas till beredning av rättshandlingar (utkastfullmakt).

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan en make/maka ge samtycken som behövs för fastighetsöverlåtelse. Likaså kan en innehavare av nyttjanderätt enligt testamente ge samtycke till fastighetsöverlåtelse och en efterlevande make ge ett samtycke som enligt bestämmelserna i 3 kap. i ärvdabalken behövs för fastighetsöverlåtelse.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man även ge förbindelser om säkerheter i samband med fastighetsöverlåtelse.

Dessutom kan man med hjälp av tjänsten kontrollera fastighetsuppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret samt fastighetsregistret.

Externa ansökningar ska inte bifogas en elektronisk överlåtelsehandling eller ansökan som uppgjorts i tjänsten

Elektroniska bilagor som uppgjorts utanför tjänsten kan fogas till elektroniska överlåtelsehandlingar som uppgörs i tjänsten. Det är vanligt att viktiga pappersdokument vid t.ex. överlåtelse måste skannas och tas med som bilagor i en elektronisk överlåtelsehandling som uppgörs i tjänsten.

På samma sätt kan elektroniska bilagor som importerats till tjänsten bifogas en elektronisk ansökan om inteckning eller överföring av elektroniskt pantbrev (även om separata bilagor oftast inte behövs i dessa ansökningstyper).


Observera dock att det är mycket viktigt att sådana importerade bilagor i en elektronisk överlåtelsehandling eller ansökan som uppgörs i tjänsten inte inkluderar ansökningar som ska ställas till inskrivningsmyndigheten. En vanlig inteckningsansökan som uppgjorts utanför tjänsten och sedan skannats in ska exempelvis inte fogas till ett elektroniskt köpebrev som uppgörs i tjänsten. Den här tjänsten är inte avsedd som en kanal för att skicka sådana externa inteckningsansökningar till inskrivningsmyndigheten. De enda ansökningar som får skickas till inskrivningsmyndigheten via denna tjänst är ansökan om lagfart eller inskrivning av en särskild rättighet i samband med elektronisk överlåtelse i tjänsten samt ansökan om inteckning eller överföring av elektroniskt pantbrev som uppgjorts och undertecknats i tjänsten. 

Inskrivning av en överlåtelse eller ansökan i lagfarts- och inteckningsregistret 

När överlåtelser görs i tjänsten blir ett lagfartsärende som gäller överlåtelseobjektet automatiskt anhängigt utan separat ansökan liksom ärenden som gäller inskrivning av en överförd arrenderätt. Likaså blir ett inskrivningsärende anhängigt när ansökningar om inteckning eller överföring av elektroniskt pantbrev görs via tjänsten. Inskrivningsärendena behandlas av Lantmäteriverket enligt bestämmelserna om inskrivningsförfarandet. Förutsättningarna för att bevilja lagfart eller inskrivning av en överförd arrenderätt undersöks alltid i sista hand av inskrivningsmyndigheten. Detsamma gäller ansökningar som görs via tjänsten. En överlåtelse eller ansökan via tjänsten garanterar inte att lagfart eller inskrivning av en överförd arrenderätt kan beviljas och att sökanden gör en ansökan eller anmälan i tjänsten garanterar inte att man kan fatta ett bifallande beslut i inskrivningsförfarandet. 

Med överlåtelse gjord i tjänsten avses en överlåtelse som har gjorts på en elektronisk överlåtelseblankett i tjänsten och undertecknats elektroniskt där.

Med ansökan gjord i tjänsten avses en ansökan som har gjorts på en elektronisk ansökningsblankett i tjänsten och undertecknats elektroniskt där.

Användaren gör rättsligt bindande viljeförklaringar i tjänsten

Rättshandlingar och ansökningar som Fastighetsöverlåtelsetjänsten möjliggör är rättsligt bindande på samma sätt som motsvarande skriftliga åtgärder utanför tjänsten. När användaren godkänner (undertecknar) en handling i tjänsten och tjänsten validerar godkännandet efter utförda kontroller är det fråga om en rättsligt bindande viljeförklaring. Den motsvarar användarens egenhändiga namnteckning utanför tjänsten och binder undertecknaren, om det inte finns någon särskild rättslig grund för att vägra ge godkännandet i tjänsten verkan som bindande viljeförklaring.

Förändringar i tjänstens innehåll

Lantmäteriverket ansvarar för vidareutveckling av Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Användargränssnittet utvecklas löpande inom ramen för gällande lagstiftning. Förändringar i tjänstens innehåll grundar sig dock alltid på förändringar i gällande lagstiftning.

Tjänstens öppettider

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är tillgänglig 23 timmar per dygn sju dagar i veckan. Detta servicelöfte gäller inte avbrott i samband med underhåll, uppdateringar eller administration. Användningen kan förhindras eller avbrytas på grund av olika störningar.

Dessutom kan användningen avbrytas av tjänstens administratör, om datasäkerheten hotas eller vid verksamhet som tyder på missbruk av tjänsten.

Lantmäteriverket ansvarar inte för indirekta eller direkta skador ifall tjänsten är otillgänglig vid en viss tidpunkt.

Begränsningar i användningen av tjänsten

Begränsningar i typen av rättshandlingar

Den enda typen av rättshandlingar som kan företas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten är sådana som sker på grundval av lagstiftningen som gäller tjänsten och som beskrivs ovan i Tjänstens innehåll. Tills vidare möjliggör tjänsten endast överlåtelser av typen köp, gåva och byte.

Exempelvis är följande rättshandlingar och ansökningar inte avsedda att göras i tjänsten:

  • avtal om arvskifte eller avvittring
  • testamenten
  • upplåtelse av arrenderätt
  • avtal om delning av besittningen
  • ansökan om ändring av inteckning

För närvarande stöder tjänstens tekniska funktioner framförallt uppgörande av elektroniska köpebrev, elektroniska bytesbrev och föravtal avseende dem samt elektroniska gåvobrev. Om användare genom utnyttjande av systemets mallar företar rättshandlingar för vilka systemet inte är byggt, kan sådana rättshandlingar vara ogiltiga på grund av formfel. Avtal om arvskifte eller avvittring som sluts elektroniskt i systemet belastas t.ex. av ett sådant formfel.

Begränsningar i typen av överlåtelseobjekt

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man överlåta en fastighet, en kvotdel av en fastighet eller ett outbrutet område. Man kan även överlåta en kvotdel eller ett outbrutet område av ett outbrutet område. I tjänsten kan man dessutom överlåta en till fastighet hänförlig arrenderätt eller annan nyttjanderätt som skrivits in i lagfarts- och inteckningsregistret och i samband med inskrivningen tilldelats en s.k. anläggningsbeteckning.

Begränsningar i rättshandlingar eller föremål för ansökan eller i registerkontroller av den som gjort rättshandlingen eller ansökningen

I Fastighetsöverlåtelsetjänstens funktioner ingår vissa lagstadgade registerkontroller av den fastighet som är föremål för rättshandlingen eller den som företar rättshandlingen. Dessa register kan sakna eller innehålla uppgifter som medför att systemet stoppar utförandet av en önskad åtgärd i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Rättshandlingen stoppas även i fall där ifrågavarande kontroller av någon anledning inte kan göras i berörda register. Registerkontrollerna utförs i olika skeden under användningen av tjänsten. Därför kan det förekomma situationer där beredningen av en rättshandling inletts i tjänsten, men slutförandet av rättshandlingen i tjänsten stoppas.

Vissa uppgifter i en elektroniska överlåtelsehandling som uppgörs i tjänsten ska alltid anges på en bestämd plats i dokumentmallen

Överlåtelsehandlingar, ansökningar och andra handlingar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten uppgörs på tjänstens elektroniska blanketter. Den elektroniska blanketten innehåller både obligatoriska fält och fritt ifyllbara textfält. När det gäller vissa uppgifter vid överlåtelser är det ett absolut krav att uppgifterna anges i det korrekta fältet på blanketten. Sådana uppgifter får inte placeras i överlåtelsehandlingens fria textfält.

Det ovannämnda gäller framförallt uppgifter om objekt och parter i överlåtelser. Överlåtelseobjektet får endast anges i överlåtelsehandlingens standardiserade Objektfält. Parterna i överlåtelsen, överlåtaren och den som blir ägare av objektet, dvs. förvärvaren, ska anges i överlåtelsehandlingens standardiserade Partsfält (t.ex. överlåtaren i fältet Säljare och förvärvaren i fältet Köpare).

Om överlåtelseobjekt har placerats i andra textfält än det standardiserade Objektfältet, ska överlåtelsen förmodligen betraktas som ogiltig på grund av formfel, antingen i sin helhet eller åtminstone i fråga om sådana objekt. I tjänsten kan man bara överlåta ett objekt i samma elektroniska överlåtelsehandling. Om flera objekt ska överlåtas, måste separata överlåtelsehandlingar uppgöras för vart och ett.

Om parter har placerats i andra textfält än de standardiserade Partsfälten, ska överlåtelsen förmodligen betraktas som ogiltig på grund av formfel, antingen i sin helhet eller åtminstone i fråga om sådana parter.

När ett fastighetsbyte görs i tjänsten ska det alltid genomföras med systemets bytesbrevsmall

I samtliga överlåtelser där båda parterna överlåter fast egendom som vederlag ska överlåtelsen göras på Fastighetsöverlåtelsetjänstens bytesbrevsmall. Överlåtelsen får inte göras på köpebrevsmallen. Systemets hjälpavsnitt innehåller en närmare beskrivning av när man kan betrakta vederlaget som fast egendom (då överlåtelsen är ett byte) och när man kan betrakta vederlaget som lös egendom (då det är det är fråga om köp).

Överlåtelsen ska alltid göras på bytesbrevsmallen när båda parter överlåter fast egendom, även om t.ex. den ena parten dessutom överlåter annan egendom (pengar och/eller lös egendom) och den utgör en större del av vederlagets värde än den fasta egendomen.

I ett fastighetsbyte som sker elektroniskt kan vardera parten i överlåtelsen endast överlåta ett objekt. Om en part vill överlåta två eller flera objekt, ska ett separat elektroniskt bytesbrev uppgöras för vart och ett. Ofta är det dock ändamålsenligare att genomföra hela överlåtelsen skriftligt med en överlåtelsehandling som bestyrks av ett köpvittne.

Även när bytesobjektet på den ena sidan är en fastighet och på den andra sidan en i systemet elektroniskt överförbar arrenderätt ska överlåtelsen absolut genomföras på den elektroniska bytesbrevsmallen.

Den fastighet och arrenderätt som parterna överlåter i bytet ska anges i det elektroniska bytesbrevets standardiserade Objektfält. Om bytesobjektet (eller objekten) anges i något annat fält än i det standardiserade Objektfältet är överlåtelsen möjligtvis ogiltig på grund av formfel, antingen i sin helhet eller åtminstone delvis.

Identifiering av användare

Användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten förutsätter att användaren identifieras genom en metod som tillhandahålls av en leverantör av stark autentisering. Identifieringen sker både vid inloggning i tjänsten och när användaren godkänner handlingar i tjänsten. Om användaren undertecknar överlåtelsehandlingen eller ansökan kort efter inloggningen i systemet, sker ingen ytterligare identifiering i samband med undertecknandet. Tillgängliga identifieringsmetoder för fysiska personer, dvs. andra än sammanslutningar är

  • Bankidentifiering
  • Elektronisk identetskort (HST)
  • Mobilcertifikat

Identifiering av företrädare för sammanslutningar sker med stark autentisering av en fysisk person genom ovannämnda metoder och kontroll av att personen har firmateckningsrätt för den företrädda sammanslutningen. Detta kontrolleras i handelsregistret.

Vissa åtgärder för en sammanslutnings räkning kan utföras i tjänsten med hjälp av skatteförvaltningens Katso-identifieringstjänst. Identifieringslösningar för sammanslutningar kan även grunda sig på avtal mellan huvudmannen för tjänsten och användarens organisation. Om identifiering inte kan ske på erforderligt sätt förhindras inloggning eller godkännande av handlingar i tjänsten.

Användarens ansvar och aktsamhetskrav vid användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man göra fastighetsrelaterade rättshandlingar och ansökningar med betydande rättsverkningar. Ambitionen är att garantera tjänstens tillförlitlighet och säkerhet genom bl.a. stark autentisering av användare och inbyggda, lagstadgade registerkontroller. Registerkontrollerna syftar bl.a. till säkerställande av att fastighetsöverlåtaren är den registrerade ägaren och att begränsningar av förfoganderätten som inskränker ägarens bestämmanderätt inte hänför sig till fastigheten. Dessutom syftar registerkontrollerna bl.a. till att konstatera om den rättsliga handlingsbehörigheten för en part i rättshandlingen eller för en sökande påverkas av begränsningar som antecknats i registret.

Tjänsten kan inte utföra registerkontroller av alla juridiskt relevanta omständigheter som vid var tid påverkar lagligheten och giltigheten av de rättshandlingar eller i tjänsten gjorda ansökningar som gäller fastigheten (t.ex. ansökan om inteckning). När användaren gör dessa rättshandlingar och ansökningar ska denne i första hand själv försäkra sig om och se till att rättsliga faktorer och risker förenade med åtgärdernas laglighet och giltighet har beaktats på behörigt sätt.

Villkor och annat innehåll i de rättshandlingar och ansökningar som görs i tjänsten grundar sig uteslutande på användarnas val och hör till deras ansvar.

Tjänsten innehåller förteckningar över punkter som typiskt avtalas vid fastighetsöverlåtelser och mallar för typiskt innehåll i vissa avtalsvillkor. Förteckningarna över punkter som ska avtalas är inte uttömmande och alla punkter som förekommer i dem är inte tillämpliga vid alla överlåtelser. Även här är det parterna själva som bär ansvaret för att de kommer överens om sådana villkor som ur deras synpunkt behövs för överlåtelsen. Parterna ska även vara medvetna om att de presenterade villkorsmallarna inte är förslag till innehåll i avtalet mellan parterna. De ska själva bedöma om formuleringarna i mallen är tillämpliga på just deras avtal.

Statens ansvar för fel eller brist i Fastighetsöverlåtelsetjänstens funktion

Statens ansvar för Fastighetsöverlåtelsetjänstens funktion bestäms enligt 9 a kap. 3 § i jordabalken. Staten är skyldig att ersätta skada som orsakats av ett fel eller en brist i systemets funktion. Staten ansvarar dock inte med stöd av denna bestämmelse för skada som har orsakats av att en rättshandling inte har kunnat företas eller att en ansökan inte har kunnat göras i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Ansvaret för detta bestäms enbart med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Med stöd av 9 a kap. 3 § i jordabalken ansvarar staten inte heller för skada som har orsakats av att en uppgift som överförts till Fastighetsöverlåtelsetjänsten från något annat register är oriktig eller bristfällig. Ansvaret för sådana skador orsakade av oriktiga eller bristfälliga registeruppgifter bestäms med stöd av bestämmelserna som gäller det berörda registret eller med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Statens skadeståndsansvar kan minskas eller elimineras av att den skadelidande själv handlat oaktsamt i ärendet eller själv medverkat till att skadan uppkommit. 

Del II Särskilda användningsvillkor för Förhandsansökningstjänsten (för inteckningar)

När befinner sig användaren i Förhandsansökningstjänsten?

En inloggad användare i Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan ta emot ett utkast till inteckningsansökan som sänts dit via tjänstens dokumentgränssnitt för att undertecknas av användaren. Om användaren inte har lagfart på inteckningsobjektet i ansökan (beviljad eller anhängig) meddelar systemet att användaren är på väg att göra en inteckningsansökan på förhand (”Du är på väg att göra en inteckningsansökan på förhand, ansökan blir anhängig först när inteckning är möjligt”). 

Samma meddelande visas om utkastet till inteckningsansökan gäller en arrenderätt eller motsvarande nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet och användaren inte har en rättsinnehavarinskrivning (beviljad eller anhängig) för ett inteckningsobjekt som i ansökan specificerats med en anläggningsbeteckning. 

Meddelandet visas också när användaren har en anhängig lagfart som gäller inteckningsobjektet eller en anhängig inskrivning för en särskild rättighet som omfattas av inskrivningsskyldighet och i ansökan specificerats med en anläggningsbeteckning men anhängiggörandet registrerats i lagfarts- och inteckningsregistret med s.k. minimiuppgifter. Då kan systemet inte identifiera en anhängig ansökan om lagfart eller rättsinnehavarinskrivning och visar i stället meddelandet ovan (att användaren är på väg att göra en inteckningsansökan på förhand).

Vidare om inteckningsobjektet i det utkast som sänts till användaren via dokumentgränssnittet endast specificeras såsom nyttjanderätt till en i ansökan specificerad fastighet utan att arrenderätten i detta skede specificerats med en anläggningsbeteckning, kommer systemet att stoppa överföringen av utkastet till det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken för kontroll och undertecknande samt visa samma meddelande.

I alla dessa fall befinner sig användaren i den del av Fastighetsöverlåtelsetjänsten där del II i dessa användningsvillkor är tillämpliga (Användningsvillkor för Förhandsansökningstjänsten). Användaren befinner sig inte i den del av Fastighetsöverlåtelsetjänsten som omfattas av bestämmelserna om ett elektroniskt inteckningssystem (9 a kap. jordabalken) och av del I i användningsvillkoren: Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Användning av Förhandsansökningstjänsten (för inteckningar) förutsätter gällande avtal med Lantmäteriverket och användarens bank eller kommunavtalspartner

Förhandsansökningstjänsten aktiveras när användarens bank eller kommunavtalspartner via dokumentgränssnittet sänder ett utkast till Fastighetsöverlåtelsetjänsten för en inteckningsansökan i användarens namn. 

För att användaren ska kunna ta emot utkastet i tjänsten förutsätts vanligtvis att systemet kan konstatera att användaren har en lagfart (beviljad eller anhängig) för inteckningsobjektet i ansökan. Likaså om utkastet gäller en arrenderätt eller motsvarande nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet förutsätter mottagning av utkastet i det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken och som ingår i Fastighetsöverlåtelsetjänsten att Användaren en rättsinnehavarskrivning (beviljad eller anhängig) i sitt namn för ett inteckningsobjekt som i ansökan specificerats med en anläggningsbeteckning. 

I så fall kan sökanden ta emot utkastet i tjänsten och verkar då i det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. Om systemet inte kan konstatera det ovannämnda, kan utkastet till inteckningsansökan bara tas emot i Förhandsansökningstjänsten. Detta förutsätter dock att den bank eller kommun som sänder utkastet till användaren för underskrift har ett gällande avtal med Lantmäteriverket om användning av tjänsten.

Identifiering av användare och underskrift av ansökningar som tas emot i tjänsten

Användaren är i princip redan identifierad via en metod för stark autentisering vid inloggningen till Fastighetsöverlåtelsetjänsten (se Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten). Samma metod och den gjorda identifieringen utnyttjas även när sökanden verkar i Förhandsansökningstjänsten.

När användaren har tagit emot det utkast som sänts via dokumentgränssnittet kan inteckningsansökan undertecknas elektroniskt i tjänsten. Användaren godkänner och undertecknar ansökan genom att klicka på knappen Underteckna. I samband med undertecknandet identifieras användaren en gång till via en metod för stark autentisering. Någon ny autentisering behövs dock inte om det bara förflutit en kort tid sedan användaren identifierades i samband med inloggningen till Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Lantmäteriverket tillhandahåller Fastighetsöverlåtelsetjänsten och Förhandsansökningstjänsten (för inteckningar) och svarar för sammankopplingen av användarens underskrift och det undertecknade dokumentet samt för dokumentets integritet. Underskriften betraktas som en godtagbar elektronisk underskrift på samma sätt som användarnas underskrifter i den del av Fastighetsöverlåtelsetjänsten som utgör det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken (Se Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten, Användaren gör rättsligt bindande viljeförklaringar i tjänsten).

Förutsättningar för att underteckna inteckningsansökningar i Förhandsansökningstjänsten

Inteckningsansökan kan undertecknas i Förhandsansökningstjänsten trots att användaren ännu inte har lagfart (beviljad eller anhängig) för inteckningsobjektet i ansökan. Detsamma gäller om användaren ännu inte har en rättsinnehavarinskrivning (beviljad eller anhängig) för ett inteckningsobjekt som är en arrenderätt eller motsvarande nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet och i ansökan specificerats med en anläggningsbeteckning. Vidare kan inteckningsansökan undertecknas i Förhandsansökningstjänsten även om inteckningsobjektet bara specificeras genom att ansökan anger fastighetsbeteckningen och hänvisar till sökandens arrenderätt gällande fastigheten och ännu inte specificerar objektet närmare med en anläggningsbeteckning. Då kan det även vara fråga om att den särskilda rättigheten ännu inte har upplåtits, dvs. att t.ex. arrendeavtalet ännu inte undertecknats. 

Här skiljer sig tjänsten från det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. I det systemet kan inteckningsansökan aldrig undertecknas, om användaren inte har en beviljad eller ens anhängig lagfart eller rättsinnehavarinskrivning för inteckningsobjektet eller om ett objekt som är en arrenderätt eller motsvarande nyttjanderätt inte har specificerats med en gällande anläggningsbeteckning.

Inteckningsansökan kan undertecknas i Förhandsansökningstjänsten även när användaren har en anhängig lagfart eller rättsinnehavarinskrivning för inteckningsobjektet i ansökan men anhängiggörandet registrerats i lagfarts- och inteckningsregistret med s.k. minimiuppgifter. Då kan systemet inte upptäcka om användaren har en anhängig lagfart eller rättsinnehavarinskrivning men ger ändå möjlighet att underteckna inteckningsansökan. I dessa fall kan inteckningsansökan inte undertecknas i det egentliga elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken.

Förhandsansökningstjänstens kontroll av de rättsliga förutsättningarna för att godkänna ansökan är inte heller lika omfattande som i det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken (dvs. systemet som omfattas av Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten). Därmed är en lyckad underskrift av inteckningsansökan i Förhandsansökningstjänsten inte ett intyg på att alla kontroller har utförts eller att tillhörande krav är uppfyllda.

Rättsverkningar när inteckningsansökan undertecknas i Förhandsansökningstjänsten

När ansökan undertecknas i Förhandsansökningstjänsten blir den inte anhängig hos Lantmäteriverket (inskrivningsmyndigheten) som ett formellt inskrivningsärende. Då syns ansökan inte som en anhängig inteckningsansökan i lagfarts- och inteckningsregistret. Även här finns en klar skillnad mot det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. När inteckningsansökan undertecknas där blir den omedelbart anhängig hos inskrivningsmyndigheten och en uppgift om anhängiggörandet registreras omedelbart i lagfarts- och inteckningsregistret.

I Förhandsansökningstjänsten väntar inteckningsansökan däremot på att användarens lagfart för inteckningsobjektet eller rättsinnehavarinskrivning för en arrenderätt eller motsvarande nyttjanderätt som i ansökan specificerats med en anläggningsbeteckning blir anhängig i lagfarts- och inteckningsregistret. Om inteckningsobjektet bara specificerats genom att inteckningsansökan anger fastighetsbeteckningen och hänvisar till sökandens arrenderätt gällande fastigheten utan att objektet specificeras med en anläggningsbeteckning, väntar ansökan i Förhandsansökningstjänsten på att inskrivningen av en särskild rättighet med tilldelad anläggningsbeteckning åtminstone blir anhängig i lagfarts- och inteckningsregistret för den fastighet och part som anges i ansökan så att sökandens uppgifter inte bara är registrerade med s.k. minimiuppgifter. 

Om användarens lagfart eller rättsinnehavarinskrivning redan är anhängig men registrerad med s.k. minimiuppgifter, väntar inteckningsansökan på komplettering av uppgifterna om anhängiggörandet och att systemet ska upptäcka att användaren fått en anhängig lagfart eller rättsinnehavarinskrivning för inteckningsobjektet i ansökan.

Överföringav ansökan till anhängigt inteckningsärende i lagfarts- och inteckningsregistret

Systemet kontrollerar uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret med vissa intervaller för att se om den som undertecknat inteckningsansökan i Förhandsansökningstjänsten fått en anhängig lagfart för inteckningsobjektet eller en anhängig rättsinnehavarinskrivning för en arrenderätt eller motsvarande nyttjanderätt som i ansökan specificerats med en anläggningsbeteckning. Om användaren redan har en anhängig lagfart eller rättsinnehavarinskrivning för objektet i inteckningsansökan men anhängiggörandet registrerats med s.k. minimiuppgifter gör systemet en motsvarande kontroll för att se om uppgifterna har kompletterats tillräckligt för att systemet ska kunna konstatera att den som undertecknat ansökan fått en anhängig lagfart eller rättsinnehavarinskrivning.

Om systemet vid kontrollen upptäcker att den som undertecknat inteckningsansökan har en lagfart eller rättsinnehavarinskrivning, åtminstone anhängig, överför Förhandsansökningstjänsten den inteckningsansökan som undertecknades där till det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. 

Om den inteckningsansökan som Användaren undertecknat i Förhandsansökningstjänsten specificerar inteckningsobjektet genom att bara ange fastighetsbeteckningen och hänvisa till sökandens arrenderätt gällande fastigheten utan att specificera objektet med en anläggningsbeteckning, kontrollerar systemet med vissa intervaller om det i lagfarts- och inteckningsregistret finns åtminstone en anhängig inskrivning av en särskild rättighet med tilldelad anläggningsbeteckning för den fastighet och part som anges i ansökan så att sökandens uppgifter inte bara är registrerade med s.k. minimiuppgifter. Om systemet vid kontrollen upptäcker att förutsättningarna uppfylls överförs den inteckningsansökan som Användaren undertecknade i tjänsten till det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken.

I samband med de ovan beskrivna kontrollerna görs även de olika registerkontroller som enligt bestämmelserna i jordabalken ska göras i det elektroniska inteckningssystemet för att utreda om ansökan kan göras via systemet.

Om förutsättningarna finns anses inteckningsansökan vid denna tidpunkt ha blivit gjord i det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. Därmed omfattas ansökan också av Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Användarens elektroniska underskrift av inteckningsansökan i Förhandsansökningstjänsten anses räcka och ett nytt undertecknande behövs inte. Detta är också den formella tidpunkten för anhängiggörandet av inteckningsansökan. Uppgiften om anhängiggörandet antecknas automatiskt i lagfarts- och inteckningsregistret. Inteckningsansökan överförs från Fastighetsöverlåtelsetjänsten till inskrivningsmyndigheten. 

Lagfarts- och inteckningsregisterkontrollernas frekvens

Systemet kontrollerar uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret en gång per dygn. Om systemet vid dessa kontroller inte kan konstatera att det finns förutsättningar att överföra den inteckningsansökan som undertecknats i Förhandsansökningstjänsten, överförs ansökan inte till det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. Därmed blir inteckningsansökan inte heller anhängig hos inskrivningsmyndigheten och ingen uppgift om den antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret. Den ansökan som undertecknats blir kvar i Förhandsansökningstjänsten. Följande tillfälle då ansökan kan överföras till det elektroniska inteckningssystemet och bli anhängig hos inskrivningsmyndigheten är när systemet följande gång kontrollerar uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret.

Om övriga förutsättningar för att överföra inteckningsansökan uppfylls men systemet vid kontrollen i lagfarts- och inteckningsregistret upptäcker att något villkor för att underteckna inteckningsansökan i det elektroniska inteckningssystemet inte uppfylls enligt bestämmelserna i jordabalken, innebär även detta att ansökan inte överförs till systemet och att den inte blir anhängig. Även då blir inteckningsansökan kvar i Förhandsansökningstjänsten i väntan på att följande kontroll görs för att bedöma förutsättningarna för överföring och anhängiggörande av inteckningsansökan.

Kvarliggande inteckningsansökningar i Förhandsansökningstjänsten och borttagning avansökningar

En undertecknad inteckningsansökan i Förhandsansökningstjänsten tas bort från tjänsten när systemet överför den till det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken och ansökan därmed blir en anhängig ansökan i lagfarts- och inteckningsregistret.

Även om ansökan av ovan nämnda skäl ännu inte har kunnat överföras till det elektroniska inteckningssystemet, tas den bort från tjänsten inom 90 dagar efter undertecknandet. Därefter utförs inte heller några kontroller i lagfarts- och inteckningsregistret för att utreda om inteckningsansökan kan överföras till det elektroniska inteckningssystemet och därmed bli en anhängig ansökan i lagfarts- och inteckningsregistret. Om man fortfarande vill göra inteckningsansökan via tjänsten måste användarens bank eller kommunavtalspartner sända ett nytt utkast till tjänsten för mottagning och underskrift.

En undertecknad inteckningsansökan i Förhandsansökningstjänsten kan tas bort från systemet innan det har förflutit 90 dagar sedan undertecknandet. Ansökan kan endast tas bort av den bank eller kommun som sänt utkastet till användaren för underskrift i tjänsten.

Behandling av personuppgifter och utlämning av uppgifter

Personuppgifter som lagras i tjänsten behandlas enligt kraven i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Uppgifterna lämnas endast ut till den bank, kommun eller motsvarande part som sänt användaren ett utkast till inteckningsansökan för underskrift i tjänsten.

Tjänstens öppettider

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är tillgänglig 23 timmar per dygn sju dagar i veckan. Detta servicelöfte gäller inte avbrott relaterade till underhåll, uppdateringar eller administration. Användningen kan även förhindras eller avbrytas på grund av olika störningar.

Dessutom kan användningen avbrytas av tjänstens administratör, om datasäkerheten hotas eller vid verksamhet som tyder på missbruk av tjänsten.

Begränsningar av Lantmäteriverkets (statens) ansvar

Lantmäteriverket ansvarar inte för indirekta eller direkta skador till följd av att Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller dess Förhandsansökningstjänst (för inteckningar) är otillgänglig vid en viss tidpunkt.

Lantmäteriverket har inte heller något ansvar för indirekta eller direkta skador som orsakas av att en inteckningsansökan som ska göras på förhand i vissa fall inte kan göras eller undertecknas i tjänsten trots att tjänsten i sig är tillgänglig.

Lantmäteriverket ansvarar inte heller för några som helst indirekta skador. Som indirekt skada anses t.ex. utebliven vinst eller en skada till följd av minskad eller avbruten produktion eller omsättning.  

Bestämmelserna i 9 a kap. jordabalken tillämpas inte på Lantmäteriverkets (statens) skadeståndsansvar

Förhandsansökningstjänsten (för inteckningar) utgör inte det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. När det är fråga om användning av denna tjänst tillämpas bestämmelserna om statens skadeståndsansvar i 9 a kap. jordabalken inte på Lantmäteriverkets skadeståndsansvar.

Del III Särskilda användningsvillkor för Arrendeavtalstjäns

Vad är Arrendeavtalstjänsten?

KVP eller Fastighetsöverlåtelsetjänsten är en av Lantmäteriverket administrerad tjänst för fastighetsöverlåtelse och hantering av fastighetsärenden på elektronisk väg. En central del av den är en tjänst baserad på jordabalkens bestämmelser (framförallt 9 a kap.) som gör det möjligt att elektroniskt upprätta bl.a. fastighetsöverlåtelseavtal och inteckningsansökningar. KVP eller Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan dock även inbegripa andra tjänster som tillhandahålls av Lantmäteriverket och som stöder och främjar fastighetsöverlåtelse och hantering av fastighetsärenden på elektronisk väg. Dessa tjänster utgör inte sådana elektroniska ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. Som en sådan tjänst tillhandahåller Lantmäteriverket Fastighetsöverlåtelsetjänsten i dess vidare bemärkelse utöver Arrendeavtalstjänstdelen.

När kan användaren utnyttja Arrendeavtalstjänsten?

En inloggad användare i Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan ta emot ett utkast till arrendeavtal (jordlegoavtal) som sänts via dokumentgränssnittet för att undertecknas av användaren i egenskap av arrendetagare (jordlegotagare). Utkastet kan ha sänts av en part som är arrendegivare (jordlegogivare) i ett arrendeförhållande (jordlegoförhållande) och har ett gällande avtal om Arrendeavtalstjänsten med Lantmäteriverket. Denna part är oftast en kommun.

Tillämplighet av Särskilda villkor för Arrendeavtalstjänsten

När användaren har tagit emot ett utkast till arrendeavtal öppnas det i en vy för undertecknande. Användaren verkar i Arrendeavtalstjänsten när denne kontrollerar och eventuellt undertecknar utkastet i vyn. Denna tjänst omfattas av dessa användningsvillkor i del III (Särskilda användningsvillkor för Arrendeavtalstjänsten).

När arrendegivarens företrädare verkar i tjänsten och undertecknar arrendeavtalet iakttas å sin sida villkoren i avtalet om tjänsten mellan arrendegivarens och Lantmäteriverket.

Underskrift av arrendeavtalet i vyn för undertecknande och arrendeavtalets uppkomst

När arrendegivarens företrädare har sänt ett utkast för arrendeavtal till Fastighetsöverlåtelsetjänsten sänder systemet ett meddelande om det mottagna utkastet till den specificerade arrendetagaren i avtalet. Arrendetagaren kan logga in i Fastighetsöverlåtelsetjänsten via en länk i meddelandet och ta emot utkastet efter att ha godkänt användningsvillkoren för tjänsten.

När utkastet tagits emot i tjänsten öppnas det för arrendetagaren (användaren) i en vy för undertecknande. Användaren kan då kontrollera utkastets innehåll och underteckna avtalet för egen del. Den första undertecknaren av utkastet är alltid arrendetagaren eller arrendetagarna, om de är fler. Användaren kan avstå från att underteckna avtalet och antingen ta bort det från tjänsten eller tills vidare spara det i tjänsten som ett icke undertecknat utkast. Användaren kan inte göra ändringar i utkastet.

När användaren (arrendetagaren) har undertecknat arrendeavtalet sänder systemet ett meddelande till arrendegivarens e-postadress. Nu kan arrendegivarens företrädare logga in i tjänsten och underteckna utkastet på arrendegivarens vägnar. Arrendegivarens företrädare kan även spara utkastet tills vidare utan att underteckna eller ta bort det från tjänsten. Däremot kan arrendegivarens företräde inte ändra utkastet i tjänsten.

När arrendeavtalet har undertecknats elektroniskt i tjänsten av både arrendetagaren och arrendegivaren anses det föreligga ett arrendeförhållande mellan arrendegivaren och arrendetagaren på samma sätt som om avtalet hade undertecknats med skriftliga, egenhändiga underskrifter. Tidpunkten för avtalets uppkomst anses vara tidpunkten för den sista underskriften, dvs. då arrendegivarens företrädare undertecknar avtalet i tjänsten.  

Identifiering av arrendetagaren och arrendegivaren samt närmare beskrivning av denelektroniska underskriften i tjänsten

När användaren (arrendetagaren) loggar in i Fastighetsöverlåtelsetjänsten identifieras denne med en metod för stark autentisering såsom förutsätts i 9 a kap. 1 § 1 mom. jordabalken (se även Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten, Identifiering av användare).Denna redan genomförda identifiering utnyttjas när användaren i Arrendeavtalstjänsten tar emot, granskar och eventuellt undertecknar ett arrendeavtal som sänts av arrendegivaren.

När arrendetagaren har tagit emot det utkast till arrendeavtal som sänts via tjänstens dokumentgränssnitt kan denne elektroniskt underteckna avtalet i tjänsten. Innan dess kan arrendetagaren kontrollera utkastets hela innehåll och se om villkoren motsvarar överenskommelsen med arrendegivaren.  Undertecknandet sker när användaren klickar på knappen Underteckna. I samband med detta identifieras användaren en gång till via en metod för stark autentisering. Någon ny autentisering behövs dock inte om det bara förflutit en kort tid sedan användaren identifierades i samband med inloggningen till Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

På motsvarande sätt identifieras arrendegivarens företrädare som person vid inloggningen till Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Underskrift av arrendeavtalet och eventuell identifiering en gång till sker också på motsvarande sätt.

Lantmäteriverket tillhandahåller Arrendeavtalstjänsten och svarar för sammankopplingen av avtalsparternas underskrifter med det undertecknade elektroniska avtalsdokumentet samt för att dokumentets integritet bevaras. Härvid tillämpas likadana tekniska metoder som för fastighetsöverlåtelsehandlingar upprättade i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystem som avses i 9 a kap. jordabalken. Underskriften betraktas som en godtagbar elektronisk underskrift på samma sätt som användarnas underskrifter i den del av Fastighetsöverlåtelsetjänsten som består av sådana elektroniska ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. jordabalken (Se även Allmänna användningsvillkor för Fastighetsöverlåtelsetjänsten, Användaren gör rättsligt bindande viljeförklaringar i tjänsten).

För tydlighets skull konstateras att arrendetagaren eller arrendegivarens företrädare identifieras med en metod för stark autentisering varje gång denne loggar in i Fastighetsöverlåtelsetjänsten för att utnyttja den Arrendeavtalstjänst som avses i detta avtal.

Annullering av underskrift i Arrendeavtalstjänsten

En avtalspart kan när som helst annullera sin underskrift av arrendeavtalet i tjänsten förutsatt att avtalet ännu inte har undertecknats av alla parter i tjänsten. Annullering av underskriften förutsätter inloggning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och identifiering av personen i fråga på ovan beskrivet sätt.

Kontroll av användarens befogenheter att företräda en arrendetagarsammanslutning

Om ett i handelsregistret infört bolag angetts som arrendetagare i utkastet till arrendeavtal, kontrollerar tjänsten på bolagets vägnar att arrendeavtalet undertecknas av en person eller personer som ensam eller tillsammans innehar firmateckningsrätt enligt handelsregistret, dvs. rätt att företräda bolaget.

Tjänsten kan därtill användas på en arrendetagarsammanslutnings vägnar om sammanslutningen gett en sådan skriftlig allmän fullmakt med underteckningsrätt som avses i 9 a kap. 1 § 3 mom. jordabalken för användning av ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. jordabalken och om Lantmäteriverket på begäran av sammanslutningen eller fullmaktshavaren i förväg lagrat fullmakten i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Om en sammanslutning som inte införts i handelsregistret har angetts som arrendetagare, t.ex. en förening, förutsätter användning av tjänsten i dess namn precis en sådan skriftlig allmän fullmakt som i förväg lagrats i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

I dessa situationer kontrollerar tjänsten att den som verkar i tjänsten på sammanslutningens vägnar har en ovan nämnd fullmakt som i förväg lagrats i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och är giltig där. Systemet kontrollerar inte om fullmakten uttryckligen även ger rätt till elektronisk underskrift av arrendeavtal i den Arrendeavtalstjänst som tillhandahålls i anslutning till Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Om användaren avser företräda sammanslutningen med stöd av den åsyftade fullmakten, förbinder sig användaren att göra detta endast ifall fullmakten uttryckligen bemyndigar denne att i tjänsten också underteckna arrendeavtal på elektronisk väg. Enligt överenskommelse i avtalet mellan arrendegivaren och Lantmäteriverket ska arrendegivarens företrädare försäkra sig om bemyndigandets omfattning hos administratören av tjänsten (dvs. Lantmäteriverket) innan arrendeavtalet undertecknas, om det på arrendetagarens vägnar har undertecknats med den allmänna fullmakten.

Kontroll av befogenheterna att företräda arrendegivaren

I användningen av Arrendeavtalstjänsten och undertecknandet av arrendeavtal kan kommunen eller någon annan arrendegivarsammanslutning företrädas av en person som sammanslutningen gett en sådan skriftlig allmän fullmakt med underteckningsrätt som avses i 9 a kap. 1 § 3 mom. jordabalken för användning av ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. jordabalken på arrendegivarens vägnar och som Lantmäteriverket i förväg lagrat i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Därtill förutsätts att fullmakten uttryckligen ger fullmaktshavaren rätt att också underteckna arrendeavtal på elektronisk väg i den Arrendeavtalstjänst som tillhandahålls i anslutning till Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Tjänsten kontrollerar att den person som verkar i tjänsten på arrendegivarsammanslutningens vägnar och undertecknar arrendeavtalet på dess vägnar har en ovan nämnd fullmakt som i förväg lagrats i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och är giltig där.

Tjänsten kontrollerar inte huruvida beslut om att ingå arrendeavtal fattats av ett behörigt organ inom arrendegivarens organisation. 

Arrendetagarföreträdare med elektronisk allmän fullmakt i tjänsten

Systemtekniskt kan man verka i Arrendeavtalstjänsten och underteckna arrendeavtal på arrendetagarens vägnar med en allmän fullmakt som getts elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Även då handlar det om ett bemyndigande som avses i 9 a kap. 1 § 3 mom. jordabalken att på någon annans vägnar med underteckningsrätt använda ärendehanteringssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. För närvarande innehåller dock elektroniskt givna allmänna fullmakter i Fastighetsöverlåtelsetjänsten aldrig något bemyndigande att underteckna arrendeavtal på elektronisk väg i den tjänst som avses i dessa användningsvillkor. Detta beror på att den aktiva mallen för elektronisk allmän fullmakt inte inkluderar någon möjlighet till ett sådant bemyndigande. Trots detta har tjänsten ännu ingen teknisk spärr för elektronisk underskrift av arrendeavtal med en elektronisk allmän fullmakt som getts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Användaren förbinder sig för egen del att inte företräda arrendetagaren med en elektronisk allmän fullmakt som avses i stycket ovan, även om användaren skulle ha en sådan giltig fullmakt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Enligt överenskommelse i avtalet mellan arrendegivaren och Lantmäteriverket ska arrendegivarens företrädare försäkra sig om bemyndigandets omfattning hos administratören av tjänsten (dvs. Lantmäteriverket) innan arrendeavtalet undertecknas, om det på arrendetagarens vägnar har undertecknats med den allmänna fullmakten.

Tjänstens kontroller av arrenderättens innehåll och giltighet

Tjänsten försöker kontrollera att objektet för det arrendeavtal som ingås i tjänsten i princip är ett sådant på vilket man enligt 14 kap. 6 § jordabalken kan inskriva en särskild rättighet avseende arrenderätt (s.k. inskrivbart objekt).

Utöver kontrollen av arrendeobjektets inskrivbarhet försöker tjänsten kontrollera att arrendegivaren är ägare av objektet.

Därtill försöker tjänsten kontrollera arrendetagarens myndighet och för tjänsten tillgängliga registeruppgifter om begränsning av myndigheten liksom objektrelaterade anmärkningar och begränsningar av förfoganderätten som införts i lagfarts- och inteckningsregistret.

Tjänsten försöker även kontrollera att den avtalade arrendetiden inte överskrider maximitiden eller underskrider minimitiden enligt lagen.

Kontrollernas följder i tjänsten och ansvaret för arrendeavtalets giltighet

Systemet förhindrar att arrendeavtalet ingås i tjänsten, om det upptäcks brister vid de ovan nämnda kontrollerna. Att arrendeavtalet har stoppats av systemet innebär dock inte nödvändigtvis att avtalsparterna inte skulle kunna ingå det på ett giltigt sätt eller att det inte skulle kunna inskrivas i lagfarts- och inteckningsregistret som en särskild rättighet. Tjänsten anses inte heller ha fungerat felaktigt, om den enligt ovan nämnda kontrollfunktioner förhindrat att avtalet ingås i tjänsten trots att det inte föreligger något faktiskt hinder mot ett avtal mellan parterna eller inskrivning av det.

Även om systemet tillåter att parterna undertecknar arrendeavtalet i tjänsten, innebär detta inte nödvändigtvis att det inte skulle kunna finnas brister i föremålen för de ovan nämnda kontrollerna. Lantmäteriverket ansvarar inte för dessa brister och de eventuella skador som parterna orsakas därav, utan parterna ansvarar själva för det som har att göra med arrendeavtalets innehåll och giltighet. Som förtydligande konstateras att nämnda kontroller i tjänsten inte grundar sig på obligatorisk lagstiftning (såsom 9 a kap. jordabalken), utan är funktioner som tjänsteleverantören frivilligt inkluderat i tjänsten.

För tydlighets skull konstateras att tjänstens förhandskontroller överlag inte syftar till en heltäckande kontroll av arrendeavtalens rättsliga omständigheter trots att sådan information finns att tillgå i register som är tillgängliga för Lantmäteriverket.

Tjänsten kontrollerar exempelvis inte gravationsbevisets uppgifter om andra särskilda rättigheter som eventuellt tidigare inskrivits på arrendeobjektet.

Vidare konstateras att arrendegivaren och arrendetagaren kan sluta ett avtal med betydande förmögenhetsrättsliga intressen i tjänsten, vilket betonar aktsamhets- och noggrannhetskraven på avtalsparterna i allt som har att göra med avtalets giltighet och verkningar.

Arrenderättens inteckningsbarhet och tilldelning av s.k. anläggningsbeteckning

Utifrån den inmatade informationen i arrendeavtalsmallens strukturella fält försöker tjänsten kontrollera om man i det avtal som sluts i Tjänsten kan fastställa sådana inteckningar i nyttjanderätter som avses i 19 kap. jordabalken. Om villkoren för de strukturella fälten uppfylls, tilldelas arrenderätten automatiskt en s.k. anläggningsbeteckning, som visar inteckningsbarhet, när ärendet om inskrivning av arrenderätten som särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret blir anhängigt via tjänsten.

Arrenderättens inteckningsbarhet, dvs. om sådana inteckningar i nyttjanderätter som avses i 19 kap. jordabalken kan fastställas och om arrenderätten därmed kan utgöra säkerhet för lån, avgörs i slutändan av inskrivningsmyndigheten. Att arrenderätten initialt tilldelas en anläggningsbeteckning utifrån informationen i tjänsten innebär inte nödvändigtvis att inskrivningsmyndigheten betraktar objektet som inteckningsbart. Att arrenderätten inte tilldelas en anläggningsbeteckning utifrån informationen i tjänsten utesluter inte att inskrivningsmyndigheten trots allt kan betrakta rätten som inteckningsbar.

Anhängighet för ärende om inskrivning av särskild rättighet

I samband med att arrendeavtalet ingås fyller arrendetagaren i uppgifter på en till det elektroniska avtalet fogad ansökan om inskrivning av särskild rättighet. När alla parter har undertecknat arrendeavtalet i tjänsten blir ärendet om inskrivning av arrenderätten som en i 14 kap. jordabalken åsyftad särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret anhängigt med stöd av ovan nämnda ansökan. Arrendetagaren förbinder sig till att anses ha sökt inskrivning av den avtalsgrundade rättigheten samtidigt som arrendeavtalet sluts i tjänsten.

Tjänsten förmedlar uppgiften om inskrivningsansökan till inskrivningsmyndigheten och samtidigt antecknas ärendet automatiskt som anhängigt i lagfarts- och inteckningsregistret vid den fastighet eller övriga registerenhet som angetts som arrendeobjekt.

Förutsättningarna för inskrivning av arrenderätten avgörs till slut självständigt av inskrivningsmyndigheten.  Att systemet har tillåtit att arrendeavtalet ingås i tjänsten innebär inte nödvändigtvis att inskrivningsansökan inte skulle behöva kompletteras eller att inskrivningsmyndigheten kommer att godkänna ansökan om inskrivning av särskild rättighet.

Arkivering av elektroniska arrendeavtal och avtalets tillgänglighet för parterna

Arrendeavtal som slutits genom parternas underskrifter i tjänsten bevaras för framtiden i ett elektroniskt inskrivningsarkiv som administreras av Lantmäteriverket. Lantmäteriverket bevarar det elektroniska arrendeavtalet även i sådana fall där ansökan om inskrivning av särskild rättighet avslås, avvisas eller förfaller till följd av återkallelse. Ett elektroniskt avtal som ingås i tjänsten kommer därmed att vara permanent tillgängligt för parterna.

Förvaringstid för utkast till arrendeavtal och borttagning av utkastet från tjänsten

När alla parter har undertecknat arrendeavtalet i Arrendeavtalstjänsten överförs det  till inskrivningsmyndigheten som ett anhängigt ärende om inskrivning av särskild rättighet. Därefter förvaras arrendeavtalet inte längre i tjänsten. Det elektroniska arrendeavtal som slutits bevaras däremot för framtiden på ovan nämnda sätt i inskrivningsmyndighetens elektroniska arkiv.

Ett utkast till arrendeavtal som ingen har undertecknat i tjänsten förvaras där i 30 dagar. Därefter tas det bort av tjänstens administratör. De 30 dagarna räknas från det att utkastet har mottagits i tjänstens dokumentgränssnitt.

Om en eller flera parter undertecknat utkastet till arrendeavtal förvaras utkastet och underskrifterna i tjänsten i 30 dagar räknat från den senaste underskriften. Om det gått 30 dagar räknat från den senaste underskriften och en eller flera parters underskrift fortfarande saknas anses de dittills givna underskrifterna ha förfallit. I samband med detta tar tjänstens administratör bort utkastet från tjänsten.

Arrendegivarens företrädare eller arrendetagaren kan alltid ta bort ett icke undertecknat eller delvis undertecknat utkast till arrendeavtal från tjänsten. Om det borttagna utkastet hade underskrifter anses de därvid ha förfallit.

Behandling av personuppgifter och utlämning av uppgifter

Personuppgifter som lagras i tjänsten behandlas alltid enligt kraven i gällande lagstiftning. Uppgifterna lämnas endast ut till den part som sänt användaren ett utkast till arrendeavtal för underskrift i tjänsten.

Tjänstens öppettider

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är tillgänglig 23 timmar per dygn sju dagar i veckan. Detta servicelöfte gäller inte avbrott relaterade till underhåll, uppdateringar eller administration. Användningen kan även förhindras eller avbrytas på grund av olika störningar.

Dessutom kan användningen avbrytas av tjänstens administratör, om datasäkerheten hotas eller vid verksamhet som tyder på missbruk av tjänsten.

Förändring och utveckling av tjänsten

Arrendeavtalstjänsten är en del av den mer omfattande Fastighetsöverlåtelsetjänsten, som utvecklas fortlöpande utifrån responsen från olika intressenter och de utvecklingsbehov som Lantmäteriverket finner samt i enlighet med de krav som lagstiftningen ställer. Ambitionen är att fortlöpande utveckla även Arrendeavtalstjänsten utifrån den mottagna responsen och de funna utvecklingsbehoven.

Ifall användningsvillkoren på grund av förändringar i tjänstens innehåll ändrats efter det att användaren senast godkände villkoren, ska användaren godkänna de ändrade användningsvillkoren innan utnyttjandet av tjänsten fortsätter. 

Lantmäteriverket upprätthåller en uppdaterad beskrivning av tjänsten på adressen https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/fastighetsoverlatelsetjansten.

Begränsningar av Lantmäteriverkets (statens) ansvar

Lantmäteriverket ansvarar inte för indirekta eller direkta skador till följd av att Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller den Arrendeavtalstjänst som ingår däri har varit otillgänglig vid en viss tidpunkt.

Lantmäteriverket har inte heller något ansvar för indirekta eller direkta skador som orsakats av att ett utkast till arrendeavtal av någon anledning inte har kunnat godkännas eller undertecknas i tjänsten av arrendegivarens företrädare eller av arrendetagaren.

Lantmäteriverket ansvarar inte heller för några som helst indirekta skador. Som indirekt skada anses t.ex. utebliven vinst eller en skada till följd av minskad eller avbruten produktion eller omsättning.

Bestämmelserna i 9 a kap. jordabalken tillämpas inte på Lantmäteriverkets (statens) skadeståndsansvar

Förhandsansökningstjänsten (för inteckningar) utgör inte det elektroniska inteckningssystem som avses i 9 a kap. jordabalken. När det är fråga om användning av denna tjänst tillämpas bestämmelserna om statens skadeståndsansvar i 9 a kap. jordabalken inte på Lantmäteriverkets skadeståndsansvar.