Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Fördjupning om överlåtelser

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du upprätta en elektronisk överlåtelsehandling för att överföra en fastighet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en nyttjanderätt med anläggningsbeteckning i någon annans ägo. I tjänsten kan man söka inteckning i ett objekt för vilket sökanden har lagfart eller en anhängig ansökan om lagfart. Inteckning kan sökas i en arrenderätt som är inskriven i sökandens namn som en särskild rättighet eller om inskrivningen är anhängig.

Vid upprättandet av inteckningsansökningar och överlåtelsehandlingar har man möjlighet att läsa utdrag från fastighetsregistret samt lagfarts- och inteckningsregistret. Den kan betalas av vem som helst av parterna. Alla parter i överlåtelsen kan läsa betalda utdrag fram till slutet av dagen för den sista personens underskrift. När ansökan har blivit anhängig visas utdragen inte längre dagen därpå.

Det är jordabalken som styr upprättandet av överlåtelsehandlingar.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten styr användarna så att köpebrev upprättas i bestämd form. Då ska åtminstone följande framgå av köpebrevet:

  • överlåtelseavsikten
  • vilket objekt överlåtelsen gäller
  • överlåtelsens parter
  • köpeskillingen
  • parternas underskrifter

Förutom ovannämnda uppgifter kräver den elektroniska tjänsten för fastighetsöverlåtelser att villkor för betalning av köpeskillingen och för äganderättens övergång anges. Anvisningar och exempel på villkor hittar du i avsnittet Fördjupning och när du upprättar köpebrevet.

Minimikraven för en överlåtelse uppfylls när den görs enligt anvisningarna.