Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Määräalan yksilöinti

Määräala on yksilöitävä ilmoittamalla sen sijainti ja rajat.

Tämä tarkoittaa ensinnäkin, että luovutuskirjaan tulee merkitä sen kiinteistön kiinteistötunnus, josta määräala luovutetaan. Jos määräala luovutetaan jo aiemmin omistukseen saadusta toisen kiinteistön määräalasta, luovutuskirjaan tulee merkitä ensin tämän määräalan määräalatunnus.

Käytännössä tämä tapahtuu niin, että luovutettava kohde eli kiinteistötunnus tai määräalatunnus valitaan käyttäjälle listatuista kohteista, eli niistä kohteista, joihin hänellä on lainhuuto. Tämän jälkeen luovutuskirjan alustamiseen liittyvässä kohdassa "Valitse luovutuksen tyyppi" valitaan vaihtoehto "Määräala".

Sen lisäksi, että luovutettavan uuden määräalan sijaintikiinteistö tai sijaintimääräala on näin yksilöity luovutuskirjassa, myös luovutettavan uuden määräalan rajat on yksilöitävä luovutuskirjassa.

Yksilöinti voi tapahtua näin:

  • Luovutettavan määräalan rajat merkitään kartalle. Kartta liitetään sähköisenä tiedostona luovutuskirjaan (katso Liitetiedostojen lisäys). Kartan tulee olla mittakaavaltaan riittävän tarkka ja merkintöjen selkeitä. Uuden määräalan rajojen yksilöinnissä tulee aina käyttää yhtenä tapana karttaliitteen avulla tapahtuvaa yksiköintiä.
  • Määräalan rajat voidaan yksilöidä myös sanallisesti. Usein on tarkoituksenmukaista täydentää kartalle tehtyä yksilöintiä sanallisella yksilöinnillä. 
  • Luovutuskirjaan voi lisätä myös muuta yksilöintitietoa määräalan sijainnista ja koosta. Osapuolet ovat esimerkiksi saattaneet tarkastaa luovutettavan määräalan rajat myös maastossa ja merkitä rajat yhdessä maastoon. Tällöin tästä on syytä mainita myös luovutuskirjassa. Pelkkä viittaus maastossa tehtyihin merkintöihin ei kuitenkaan riitä määräalan yksilöinniksi, vaan luovutettavan alueen rajat on yksilöitävä edellä mainituin tavoin myös aina luovutuskirjaan liitettävällä kartalla sekä mahdollisesti myös muutoin (sanallisesti) luovutuskirjassa.

Pinta-alan tiedot

Myös arvio määräalan pinta-alasta tulee ilmoittaa. Luovutettavan määräalan pinta-ala ei aina ole keskeisin peruste luovutettavaa aluetta määritettäessä, vaan osapuolille on usein tärkeämpää sopia luovutettavan alueen tarkoista rajoista.

Jos on erityisesti sovittu esimerkiksi tietystä vähimmäispinta-alasta, tämä tulee myös merkitä luovutuskirjaan. Näin on erityisesti, jos kyse on määräalasta, jolle on tarkoitus rakentaa. Rakennusluvan saaminen edellyttää kiinteistöltä tiettyä vähimmäiskokoa. Mikäli vähimmäispinta-ala poikkeaa arvioidusta, tulee se kirjata kuvaus-kenttään.

Määräala on saatettu luovuttaa myös muutoin tilanteessa, jolloin määräalan käyttö aiottuun tarkoitukseen edellyttää tiettyä vähimmäispinta-alaa (esim. peltotuet). Näissä tilanteissa on usein myös otettava huomioon se mahdollisuus, että luovutuskirjassa ja sen liitekartassa rajoiltaan yksilöity alue ei täysin vastaa luovutuskirjassa niin ikään todettua luovutuksen kohteen vähimmäispinta-alaa. Tämän vuoksi luovutuskirjassa tulisi näitä tilanteita varten myös nimenomaisesti todeta, miten ja millä edellytyksillä rajoiltaan yksilöityä aluetta suurennetaan, mikäli se ei riitä täyttämään sovittua vähimmäispinta-alaa.

Pinta-ala ei koskaan yksinään ole riittävä määräalan yksilöintitieto, vaan rajat on aina yksilöitävä edes suuntaa antavalla tarkkuudella.

Lopullinen pinta-ala lohkomistoimituksessa

Määräalan lopullinen pinta-ala ja rajat määräytyvät vasta lohkomistoimituksessa. On kuitenkin tärkeätä, että osapuolet sopivat rajoista mahdollisimman tarkasti ja myös yksilöivät rajat luovutuskirjassa huolellisesti. Jos on käytetty eri yksilöintitapoja, kuten sanallista yksilöintiä, karttayksilöintiä ja vielä viittaamalla maastossa tapahtuneeseen merkintään, tulee myös sopia ja kirjata luovutuskirjaan se, mikä näistä on ensisijainen niiden ollessa keskenään ristiriitaisia.

Määräalan luovutuksen yhteydessä on hyvä muutenkin huomioida se, että luovutuksen jälkeen tulee aina vireille lohkomistoimitus, jossa määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi, mikäli sille ei ole estettä. Tästä aiheutuu myös kustannuksia, ja nämä toimitusmaksut on myös hyvä ottaa esille kaupassa. Ks. Kiinteistötoimitusmaksujen hinnasto