Hjälp

Fördjupning om skriftliga allmänna fullmakter

Skriftliga allmänna fullmakter Fastighetsöverlåtelsetjänsten

1. Introduktion

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man även verka med stödav en fullmakt. Huvudregeln är då att den som har rätt att göra en överlåtelseeller ansökan i webbtjänsten loggar in och ger enelektronisk fullmakt. Oftast handlar det om en specificerad fullmaktsom ger fullmaktshavaren rätt att företa en vissöverlåtelsehandling eller göra en viss ansökan iFastighetsöverlåtelsetjänsten. Fullmakten kan varaen underskriftsfullmakt eller begränsas till att fullmaktshavaren endast harrätt att göra utkast till överlåtelsehandlingareller ansökningar (utkastfullmakt).

Framförallt för organisationer vilkas lagstadgadeföreträdare (firmatecknare) tills vidare inte kan identifieras elektroniskthar vi önskat ge möjlighet att även verka med stöd av en skriftligallmän fullmakt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Om detta föreskrivs i 9 a kap. 1 § 3 mom. i jordabalken:"Genom en fullmakt till den systemansvarige kan någon annan ges engenerell fullmakt att använda ärendehanteringssystemet för fullmaktsgivarensräkning eller rätt att använda ärendehanteringssystemetför fullmaktsgivarens räkning utan att godkänna dokument."

Bestämmelsen möjliggör alltså att man i Fastighetsöverlåtelsetjänsten även verkar för en sådan organisations räkning som i regelskulle bli exkluderad därför att möjlighet till elektronisk identifiering avfirmatecknare saknas. En sådanorganisation kan ge en skriftlig allmänfullmakt för webbtjänsten till en viss person. Fullmakten lämnas till Lantmäteriverket, somser till att fullmaktshavaren sparas manuellt i systemet.Därefter kan denne företräda organisationen vid överlåtelsehandlingar,ansökningar och andra handlingar som företas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Här behandlas betydelsen av en sådan skriftlig allmänfullmakt samt fullmaktsgivnings- och innehållskraven. Dessutom behandlas myndighetsförfarandetnär fullmakten sparas. Väsentliga är ocksåLantmäteriverkets mallar för skriftliga allmänna fullmakter ochansökningar om att spara dem.

2. En skriftlig allmän fullmakt ger fullmaktshavaren omfattande rättigheter

Som namnet utvisar handlar det om en fullmakt somger fullmaktshavaren mycket omfattande behörighet. Detta gäller framföralltdå fullmaktshavarens rättigheter inte begränsats tillutkast utan inkluderar rätt att godkänna handlingar påfullmaktsgivarens vägnar (underskriftsfullmakt). Då är det inte barafråga om en teknisk användarrättighet tillwebbtjänsten. Fullmakten ger fullmaktshavaren behörighetatt företräda den fullmaktsgivande organisationen mot tredje part i alla typerav rättshandlingar och ansökningar som kan företas iFastighetsöverlåtelsetjänsten. De rättshandlingar elleransökningar som företas i webbtjänsten blir i princip bindande för den fullmaktsgivandeorganisationen på samma sätt som då organisationenslagstadgade företrädare (firmatecknare) själva företar sådanagenom sin ställning. Med lagstadgad företrädare avses här just en sådanperson som har rätt att företräda organisationen och tecknadess firma.

Fullmaktshavarens behörighet att företräda denfullmaktsgivande organisationen omfattar då bl.a. följande rättshandlingar och ansökningar iFastighetsöverlåtelsetjänsten:

 • Överlåtelse av fastigheter som ägs av fullmaktsgivande organisation
 • Överföring av arrenderätter eller motsvarandenyttjanderätter (när överförd egendom har en s.k. anläggningsbeteckning)som är i fullmaktsgivande organisations namn ochinförda i lagfarts- och inteckningsregistret
 • Företräda fullmaktsgivande organisation vidöverlåtelsehandlingar som gäller ovannämnda objekt när organisationen harrollen som förvärvare i avtalet
 • Sluta föravtal om överlåtelse eller förvärv av ovannämnda objekt
 • Ansöka om inteckning av fastigheter somorganisationen äger eller dess inteckningsbara arrende- eller andranyttjanderätter
 • Överföring av elektroniska pantbrev som är i fullmaktsgivande organisations namn
 • Ingå förbindelser om säkerheter i samband med överlåtelser på fullmaktsgivande organisations vägnar

Den allmänna fullmakten i Fastighetsöverlåtelsetjänstenger fullmaktshavaren behörighet att företräda den fullmaktsgivandeorganisationen i ovannämnda handlingar utan att fullmakten på förhandkopplas till exempelvis en viss fastigheteller vissa fastigheter. Fullmakten är inte heller begränsad till exempelvisinteckningsbelopp eller objekt för överföringsbara elektroniskapantbrev eller nya mottagare av dessapantbrev. Sådana begränsningar kan inte inkluderas i allmännafullmakter. Endast allmänna fullmakter utan sådana ytterligarebegränsningar kan sparas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

När det handlar om att företräda organisationen skiljer man mellanvem eller vilka som har rätt att besluta om en viss rättshandling elleransökan som företas på organisationens vägnar och vem eller vilkasom får företräda organisationen utåtnär rättshandlingen eller ansökan företas.När organisationen företräds i Fastighetsöverlåtelsetjänsten krävs attföreträdaren har en sådan rätt att företräda organisationen utåt, dvs.firmateckningsrätt. Eftersom inget annat krävs i webbtjänsten kantredje part, t.ex. motparten eller inskrivningsmyndigheten, inte alls vetaom företrädarens rättshandling eller ansökan genomwebbtjänsten skulle ha krävt beslut av ett visst behörigtorgan i organisationen eller om ett sådant beslut redan har fattats. Detta gäller i princip även när organisationen företrädsmed stöd av en skriftlig fullmakt som sparats i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

3. Indelning i skriftliga allmänna fullmakter med undertecknanderätt eller endast utkasträtt

Som framgått ovan kan en skriftlig allmän fullmaktge fullmaktshavaren utkasträtt i samband med rättshandlingar och ansökningar somföretas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten utan rätt att undertecknahandlingar som gäller dem. En sådanutkastfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att på organisationensvägnar upprätta handlingar för alla ärendetyper isystemet inklusive överlåtelsehandlingar, föravtal, ansökningar ochförbindelser om säkerheter. Utkasträtten ger fullmaktshavarenmöjlighet att företräda organisationen vid överlåtelser eller ansökningar ochupprättandet av tillhörande handlingar fram till en punktdå endast den slutliga underskriften för rättshandlingen eller ansökningenfattas. Underskriften på organisationens vägnar kan dågöras av t.ex. en företrädare som fått en skriftlig allmänfullmakt med undertecknanderätt.

4. Fullmaktskedjor i Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Fullmaktskedjor kan inte skapas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.Här är den allmänna utgångspunkten att förhållandet mellan fullmaktsgivaren ochfullmaktshavaren ska bygga på ett särskilt förtroende. Fullmaktenskulle kunna överföras, om denuttryckligen ger rätt till detta. Vi har dock inte byggt in stödför detta alternativ i den elektroniska miljön.

Det ovannämnda medför vissa begränsningar i det som organisationens företrädarekan företa med stöd av en allmän fullmakt som sparats i systemet.Denne kan inte ge nya fullmakter på denföreträdda organisationens vägnar.Med stöd av en allmän fullmakt kan man inte heller företrädaden fullmaktsgivande organisationen i ärenden där organisationensjälv har en roll som fullmaktshavare.Detta innebär att man med stöd av den allmänna fullmakten intekan ta i bruk en fullmakt som någon annan instans gettorganisationen i webbtjänsten. I denna roll kan organisationen endastföreträdas av en lagstadgad firmatecknare vars status systemetkan kontrollera i något elektroniskt register(t.ex. handelsregistret) eller som i webbtjänsten handlar påorganisationens vägnar genom ett separatavtalat autentiseringsgränssnitt.

5. När systemadministratören sparar företrädarensbehörighet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten ska detta alltidgrunda sig på en fullmakt.

5.1. Lagstadgade firmatecknare sparas inte i systemet

För att undvika missförstånd bör det i sammanhangetbetonas att systemadministratören (Lantmäteriverket) intesparar företrädaruppgifter direkt grundat på personernasfirmateckningsrätt som organisationens lagstadgadeföreträdare. 9 a kap. 1 § 3 mom.i jordabalken avser inte att uppgifter om sådana företrädaresparas manuellt av Lantmäteriverket.

Detta innebär bl.a. att Lantmäteriverket i egenskapav systemadministratör inte ens på begäran sparar firmatecknaredirekt från handelsregisterutdrag för t.ex. aktiebolag,bostadsaktiebolag eller andelslag. Detta borde inte heller behövaseftersom dessa företrädares behörighet kan kontrolleraselektroniskt i handelsregistretgenom systemet.

Vidare innebär detta att firmatecknare i t.ex. stiftelse- ellerföreningsregisterutdrag heller inte sparas i systemet som organisationensföreträdare. Därtill sparas inte kommundirektörer eller borgmästaresom kommunens företrädare trots att dessa och enbart dessahar en sådan allmän rätt att teckna kommunens firma som förutsätts iFastighetsöverlåtelsetjänsten. De organisationersom räknats upp här är exempel på organisationer vilkasfirmatecknare systemet hittills inte kankontrollera i något register. Trots dettasparas inte heller dessa firmatecknare i systemet avLantmäteriverket.

Inte heller sparas styrelseledamöter i t.ex. privaträttsligaorganisationer såsom aktiebolag eller föreningar trots attdessa alltid har rätt att företräda organisationen och tecknadess firma. När systemet kankontrollera aktuella styrelseledamöter i sådana organisationerelektroniskt, t.ex. i handelsregistret, kan dessa gemensamtföreträda organisationen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Omkontrollen inte kan göras elektroniskt för vissa organisationer(t.ex. föreningar), kan möjlighet att företräda organisationen iFastighetsöverlåtelsetjänsten heller inte ges på så sätt att styrelseledamöternasparas i systemet avLantmäteriverket.

5.2. Sparade företrädares status i systemet bygger på fullmakt

Däremot sparas företrädare manuellt avsystemadministratören när de ovan beskrivna lagstadgade företrädarna (firmatecknarna)gett en skriftlig allmän fullmakt för användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten på organisationensvägnar.När en person som företräder organisationen sparas av Lantmäteriverketska behörigheten att företräda organisationen alltid byggapå fullmakt.

Det finns givetvis en orsak till detta förfarande. Systemet ska inte ge företrädarenmöjlighet att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten under längretid än giltighetstiden för personens behörighet att företräda organisationen. Detta innebäratt behörighetens giltighet alltid ska kontrolleras när företrädaren verkar påorganisationens vägnar i webbtjänsten. Behörighetenför en företrädare med allmän fullmakt fortlöper tills fullmaktenåterkallas på behörigt sätt. I praktiken förutsätter återkallandetatt företrädaren även förlorar sin status som fullmaktshavarei Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Omåterkallandet inte registrerats i webbtjänsten och inte kan kontrolleras avsystemet, förlitar sig systemet på att den allmännafullmakten är giltig.

Firmatecknarens rätt att företräda organisationen upphör dock normaltsenast då denne avförts från denna ställning i detberörda organisationsregistret. Om företrädarensparas manuellt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten grundat påfirmateckningsstatusen kan man i och för sig utgåfrån att personens behörighet att företräda organisationen ärgiltig när uppgiften sparas. I den fortsattaanvändningen av webbtjänsten kan systemet dock intemed säkerhet försäkra sig om att behörighetenfortfarande är giltig trots att personen sparats i systemet somorganisationens företrädare. Personenskulle kunna finnas kvar i systemet mycket länge efter attha blivit avförd som firmatecknare ur detberörda organisationsregistret. Problemet gäller framföralltorganisationer och företrädare för vilka systemet inteelektroniskt kan kontrollera om personenfortfarande har firmateckningsstatus enligt berördaregister. Behovet av att systemadministratören manuellt spararföreträdare i Fastighetsöverlåtelsetjänsten aktualiserasenbart i fråga om sådana organisationer

6. Vem kan ge en skriftlig allmän fullmakt på organisationens vägnar?

6.1. Den som ger en allmän fullmakt ska ha allmän behörighet att företräda organisationen

Den som ger en allmän fullmakt ska naturligtvis ha minstlika stor behörighet att företräda organisationen som omfattningenav den behörighet som fullmaktshavaren får genom fullmakten. Ovan (stycke 2)behandlades redan omfattningen av fullmaktshavarens behörighet,som är ganska stor oberoende av organisation. En såomfattande behörighet har bara organisationens lagstadgadeföreträdare, dvs. en person, personer eller ett organ som enligtden berörda lagstiftningen har rätt att teckna firman.Den som ger en allmän fullmakt ska i regel ha allmän behörighetatt företräda organisationen utåt, dvs. firmateckningsrättpå organisationens vägnar i alla ärenden.

6.2. Oftast är det organisationens styrelse eller motsvarande organ som har rätt att företräda organisationen.

Rätten att företräda organisationen bestäms alltidenligt lagstiftningen om respektive organisation. Ofta utgårbestämmelserna från att denna rätt finns hosnågot av dess organ. Oftast är det organisationens styrelseeller motsvarande organ (t.ex. direktionen). I egenskap avlagstadgad företrädare kan en allmän fullmakt t.ex. ges av kommunstyrelsen,aktiebolagets styrelse eller föreningens styrelse.Organen utövar rätten att företräda organisationen enligt detföreskrivna förfarandet i varje fall (t.ex. sammankallande,beslutförhet etc.). Detta ska beaktas när den allmännafullmakten ges. Centralt är dock att observera att det handlar omfullmaktsgivning, dvs. ett organ som har rätt att företräda organisationenger någon annan rätt att utöva denna rätt på organisationens vägnar iFastighetsöverlåtelsetjänsten.

Detta innebär bl.a. att saken inte får blandas ihop med vilket förfarandesom ska iakttas när organisationens allmännafirmateckningsrätter ges. Det handlar inte om attbevilja firmateckningsrätter utan om en fullmakt.Samtidigt innebär detta att rätten att företräda organisationen enligtfullmaktsprincipen är giltig så länge som fullmakten intehar återkallas. Vidare innebär detta att det handlar om enfullmakt från ett behörigt organ även när beslutet ienlighet med bestämmelsernaoch praxisen ges i form av ett protokoll. Eftersom vissa uppgifteralltid ska anges i en allmän fullmakt för Fastighetsöverlåtelsetjänsten är det motiveratatt Lantmäteriverkets fullmaktsmall med behövliga uppgifter ifylldaanvänds som bilaga till protokollet. Fullmakten som fogastill protokollet ska då undertecknas av de vid sammanträdet närvarande ledamötersom godkänt den. Det är inte heller omöjligt att mani protokollet anger vem eller vilka som på organetsvägnar ska underteckna detbifogade protokollet.

6.3. En allmän fullmakt kan även ges av personer med firmateckningsstatus.

I gemenskapslagstiftningen är det vanligt att befogenheten att företrädaen organisation inte är begränsad till dess organ.Rätten kan ha getts till en viss befattningshavare direkt enligtlag eller organet kan inom lagens och t.ex.bolagsordningens eller stadgarnas rambestämma vem som utöver styrelsen skaha rätt att företräda organisationen,dvs. teckna firman. En särskilt beviljad befogenhet att företräda organisationenkan kopplas till en viss ställning eller ges till vissanamngivna personer oberoende av derasformella ställning. Situationen varierar beroende på organisationstyp.Firmatecknarens rätt att företräda organisationenär i regel lika stor som styrelsens eller ettmotsvarande organs.

En allmän fullmakt för användning av Fastighetsöverlåtelsetjänstenkan även ges på organisationens vägnar av en iförra stycket åsyftad firmatecknare som har eller har fåtträtt att teckna firman. Om firmatecknaren endast har rätt att företrädaorganisationen i förening med en annan person ska bäggeunderteckna fullmakten.

Exempel på sådan firmateckningsrätt:

 • Kommundirektörens eller borgmästarens rätt att teckna kommunens firma (24 § 5 mom. i kommunallagen)
 • Styrelseledamotens eller verkställande direktörensrätt att teckna aktiebolagets firma med stöd av bolagsordningen(6 kap. 26 § i aktiebolagslagen)
 • Styrelsen kan ge någon av sina ledamöter,verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt attföreträda bolaget, om bolagsordningen har gettstyrelsen rätt att bevilja sådan firmateckningsrätt(6 kap. 26 § i aktiebolagslagen)
 • I en förening har styrelseordföranden rätt attensam teckna föreningens firma under förutsättning att stadgarnabegränsat den så att firman endast får tecknas tillsammansmed en annan person (36 § 1 och 3 mom. i föreningslagen)
 • I en förening får vice styrelseordföranden tecknaföreningens firma tillsammans med styrelsens sekreterare eller mednågon annan styrelseledamot under förutsättning att föreningens stadgarger en sådan firmateckningsrätt(36 § 2 mom. i föreningslagen)

Vilka som har firmateckningsrätt i privaträttsligaorganisationer framgår av berörda register, t.ex. handelsregistreteller föreningsregistret. I principkan man förlita sig på uppgifterna som dessa register ger om befogenheten attföreträda organisationen.

Rätten att ge en allmän fullmakt för användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten finns hos instanser som har rättatt företräda organisationen (se stycke 6) såväl när fullmakten gerfullmaktshavaren rätt att godkänna handlingari systemet på organisationens vägnar (underskriftsfullmakt) somnär den ger utkasträtt (utkastfullmakt). I sistnämnda fallska fullmaktsgivaren alltså ha samma befogenhet att företrädaorganisationen som när en underskriftsfullmakt ges.

7. Vem kan vara fullmaktshavare i en skriftlig allmän fullmakt

7.1. Privatperson fullmaktshavare

Fullmaktshavaren är normalt en privatperson. Denne skaha uppnått myndighetsåldern och vara myndig, dvs.ej under intressebevakning. Fullmaktshavaren ska ha en finländskpersonbeteckning.

Utgångspunkten är att personer inte kan sparas som någon annansföreträdare i Fastighetsöverlåtelsetjänsten utan att ge sitt samtycke.Fullmaktshavaren bör alltså ge sitt samtycke till att bli införd i systemetsom fullmaktshavare med en allmän fullmakt. Samtycketkan dock framgå av att personen själv begär attfullmakten sparas i webbtjänsten. Så är inte alltid fallet och därförrekommenderas att även fullmaktshavaren undertecknarfullmakten eller ger ett skriftligt samtycke som fogas tillansökan om att spara fullmakten.

Om det av ärendet framgår att fullmaktshavaren är enbefattningshavare eller anställd i organisationen, behövsinte dennes underskrift i fullmakten eller ettseparat samtycke.

Inget hindrar att fullmaktshavaren tillhör fullmaktsgivarna iegenskap av organisationens lagstadgade firmatecknare. Då kanfullmaktshavaren dock inte underteckna fullmakten som företrädareför fullmaktsgivaren, dvs. organisationen. Att ge sig själv fullmakt attföreträda organisationen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten skulle innebäras.k. självkontraktering. Fullmakten kan dock undertecknas påorganisationens vägnar av en eller flera av de andrafirmateckningsberättigade eller av ett organmed befogenhet att företräda organisationen, t.ex. styrelsen. Observera atten lagstadgad firmatecknare som fått fullmakt verkar iFastighetsöverlåtelsetjänsten som fullmaktshavare ochinte med stöd av firmateckningsstatusen.

Flera personer kan ges fullmakt i sammaallmänna fullmakt. Fullmaktshavarnas rätt att företräda organisationen iwebbtjänsten ska dock vara självständig, dvs. fullmakten får t.ex.inte begränsas så att en fullmaktshavare endast får företräda fullmaktsgivareni förening med övriga fullmaktshavare.Fullmakter med sådana begränsningar kan inte sparas iwebbtjänsten.

7.2. Organisation fullmaktshavare

I princip finns det inga hinder för att en organisation ärfullmaktshavare i en allmän fullmakt. Detta förutsätter attfullmaktshavaren är en organisation med rättskapacitet och harinförts i det berörda registret. Organisationen ska ha ettfinländskt FO-nummer. Den ska även vara av sådan typatt dess företrädare kan identifieras elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Annars harorganisationen ingen nytta av fullmakten iwebbtjänsten.

8. Innehållskrav för skriftliga allmänna fullmakter

Fullmakten ska vara undertecknad av fullmaktsgivarenoch daterad. Namnförtydliganden och personernas befattningar iorganisationen ska anges vid undertecknarnasnamn. Dessutom ska organisationens firma anges intillunderskrifterna. Från fall till fall är det motiverat att ävenfullmaktshavaren undertecknar fullmakten (se stycke 7 ovan).

Fullmakten ska klart utvisa att det handlar om en fullmakt somavses i 9 a kap. 1 § 3 mom. i jordabalken genom vilken fullmaktshavarenges en generell fullmakt att använda de ärendehanteringssystemsom avses i jordabalken, dvs. det elektroniskahandelssystemet och inteckningssystemet (= Fastighetsöverlåtelsetjänsten) för fullmaktsgivarens räkning. Det är inte nödvändigt att göra en direkthänvisning till jordabalkens bestämmelse (9 a kap. 3 § 1 mom.).

Endast en allmän fullmakt för att företräda organisationeni Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan sparas isystemet av Lantmäteriverket. Fullmakten får inte innehållabegränsningar av inom vilka ärenden eller gränser fullmaktshavarenkan verka på organisationens vägnar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Den ska således gälla alla åtgärdersom kan företas i de berörda elektroniskaärendehanteringssystemen. Åtgärderna behöver inte räknas upp i fullmakten. Uppräkningenskulle enkelt kunna förhindra att fullmakten (eller fullmaktshavaren)sparas i systemet, om man utlämnar en visstyp av rättshandling, förbindelse eller ansökan som kan företasi webbtjänsten. Fullmakten ska gefullmaktshavaren allmän rätt även i den meningenatt såväl handelssystemet som inteckningssystemetomfattas, dvs. hela Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Fullmakten ska ange om den ger fullmaktshavarenrätt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänstenpå fullmaktsgivarens vägnar för godkännandeeller undertecknande (underskriftsfullmakt) eller endasträtt att göra utkast till handlingar (utkastfullmakt).

Fullmaktsgivaren, dvs. organisationen på vars vägnarfullmakten getts, ska vara specificerad med bådeFO-nummer och namn.

Fullmaktshavaren ska specificeras med personbeteckningeller undantagsvis med FO-nummer, om det är en organisation.

9. Ansökan om att spara en allmän fullmakt i systemet och tillämpat förfarande

9.1. Först

Det är en myndighetsuppgift att spara denallmänna fullmaktens fullmaktshavare i Fastighetsöverlåtelsetjänstensom företrädare för fullmaktsgivaren. Uppgiften åligger Lantmäteriverketsåsom administratör av tjänsten. Här är det fråga om en särskildtyp av förvaltningsärende som i tillämpliga delarhandläggs enligt allmänna bestämmelser om förvaltningsprocessen.För att spara fullmaktshavaren i systemet debiteras enavgift enligt gällande prislista (se stycke 10).

9.2. Ärendet om att spara en allmän fullmakt blir anhängigt genom ansökan

Ärendet om att spara en allmän fullmakt kan anhängiggörasgenom en skriftlig ansökan till Lantmäteriverket.Eftersom den skriftliga allmänna fullmakten ska bifogasansökan i original är det i regel ändamålsenligast att lämnaansökan per post. Ansökningarna bör lämnastill följande adress:

Lantmäteriverket
Registratorskontoret
PB 84
00521 Helsingfors

9.3. Ansökningens innehåll och bilagor

9.3.1. Ansökningens innehåll

Sökandens yrkanden inklusive motiveringar ska framgå av ansökan.Här avser yrkandena i praktiken att den skriftliga allmänna fullmakten(dess fullmaktshavare) sparas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som företrädare förorganisationen. I motiveringarna kan manhelt enkelt hänvisa till den bifogade skriftligafullmakten.

Sökandens namn och kontaktuppgifter ska framgå av ansökan. Antingen fullmaktsgivaren eller -havaren kan vara sökande.

Sökanden ska också ange de andra parternas namnoch kontaktuppgifter i ansökan. Både fullmaktsgivaren och -havaren äralltid parter. Om fullmaktsgivaren är sökande ska alltsåfullmaktshavarens namn och kontaktuppgifter anges. Likaså skafullmaktsgivarens namn och kontaktuppgifteranges, om fullmaktshavaren är sökande. I vissa fall kan sammakontaktuppgifter anges, om t.ex. fullmaktshavaren är anställdi den fullmaktsgivande organisationen. Då ska man ange att bådahar samma kontaktuppgifter.

Om sökanden företräds av ett ombud i ärendet ska ombudets namn och kontaktuppgifter anges.

Obligatoriska kontaktuppgifter är adress och telefon därsökanden eller ombudet kan anträffas under tjänstetid.Önskvärt är att även sökandens och ett eventuellt ombudselektroniska kontaktuppgifter (e-postadress) anges.

Ansökan undertecknas av sökanden eller dennes ombud.

Vi rekommenderar att Lantmäteriverkets ansökningsblankett används för ansökan om att spara fullmakten.

9.3.2. Bilagor till ansökan

Den skriftliga allmänna fullmakten ska alltid bifogas ansökan i original.

Om sökanden företräds av ett ombud ska en redogörelseför ombudets befullmäktigande bifogas. En öppen ombudsfullmakträcker. Advokater och offentliga rättsbiträdenbehöver i princip inte förete en fullmakt.

För att spara företrädaren eller fullmaktshavaren iFastighetsöverlåtelsetjänsten krävs att den skriftliga allmännafullmakten har getts av en person eller ett organ med rätt att göradetta på organisationens vägnar. Handlingar som behövs för utredning av dettaska bifogas ansökan. Dessa varierar naturligtvis beroendepå situationen. Om fullmakten getts avorganisationens firmatecknare (ensam eller i förening)och dennes firmateckningsrätt framgår avett register till vilket Lantmäteriverket har systemåtkomstbehöver ingen särskild utredning bifogas ansökan. Om fullmaktsgivarens ellerfullmaktsgivarnas firmateckningsrätt inte framgårav dessa register ska en utredning som visar deras rätt att företrädaorganisationen bifogas ansökan.

Lantmäteriverket har tillgång till följande organisationsregister:

 • Handelsregistret
 • Föreningsregistret (ej stadgar)
 • Stiftelseregistret (ej stadgar)

Om fullmakten ges efter beslut av ett organ med befogenhet att företrädaorganisationen ska även beslutsprotokollet eller ett utdrag ur detbifogas ansökan förutom den allmänna fullmakten i original.Protokollet eller utdraget ska visa att organetsammankallats lagligt och att det är beslutfört. Protokollet eller utdraget ska visaatt det godkänts av justeringsmännen.En bestyrkt kopia av protokollet eller utdraget räcker.

När fullmaktshavaren skriftligt gett sittsamtycke till att antecknas som fullmaktsgivarens företrädare ifullmakten och Fastighetsöverlåtelsetjänstenska även detta samtycke bifogas ansökan i original eller sombestyrkt kopia. Beroende på situationen kan även andrabilagor behövas. Dessa begärs då separat av sökanden.

9.4. Vem kan vara sökande i ett ärende om sparande?

Ovan har det redan konstaterats att antingen fullmaktsgivareneller -havaren kan begära att den allmänna fullmakten (eller fullmaktshavaren)sparas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

När fullmaktsgivaren är sökande ska ansökan i regelundertecknas av en firmatecknare som har rätt attföreträda organisationen. Om organisationen använder ett ombud i ärendet,ska denne likaledes ha en fullmakt som getts avorganisationens firmatecknare.

Från fall till fall kan man även godta att någonannan än firmatecknaren undertecknar ansökan, om denneär anställd i organisationen och ärendetkan anses höra till arbetsuppgifterna (t.ex. verkställande direktören). Således handlar det om att tillställa en befintlig fullmakt somgetts på behörigt sätt med en begäran att systemadministratörensparar den och inte om att ge själva fullmakten. Detta ska alltidgöras av ett organ eller en firmatecknare med befogenhet attföreträda organisationen.

Om fullmaktshavaren undantagsvis är en organisationkrävs i regel att ansökan undertecknas av någon med firmateckningsstatusäven när denna fullmaktshavare är sökande.

9.5. Komplettering av ansökan och hörande

Om ansökan om sparande är bristfällig i bilagor eller påannat sätt kan sökanden ges en kompletteringsuppmaning.I uppmaningen anges en tidsfrist som ska iakttas.Om tidsfristen inte iakttas kan ansökanavvisas eller avslås. Normal avgift debiteras även när ansökanavvisas eller avslås.

När ett ärende om att spara en allmän fullmakt behandlaskan andra parter utöver sökanden höras (antingen fullmaktsgivareneller fullmaktshavaren beroende på vem som är sökande). Från fall till fall kanhörandet utgå t.ex. då det äruppenbart onödigt i ärendet.

9.6. Ärendets avgörande och hur fullmaktshavaren sparas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Lantmäteriverket fattar först ett beslut om huruvida denallmänna fullmakten ska sparas. Därefter kanfullmaktshavaren sparas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Fullmaktshavaren sparas givetvisendast i fall där beslutet är positivt, dvs. begäranom att spara fullmaktshavaren beviljas. Om ansökan eller dess bilagor är bristfälligaeller det finns något annat motiverat hinder för attspara fullmakten kommer ansökan att avslås eller avvisas. I ärendetmeddelas alltid ett skriftligt beslut både vid positivaoch negativa avgöranden. Vid negativt beslut bifogasen besvärsanvisning.

Fullmaktshavaren kan givetvis inte verka på fullmaktsgivarensvägnar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten förrän denne sparatsi tjänsten av systemadministratören.

10. Avgift för ett ärende om att spara en skriftlig allmän fullmakt

För beslut om att spara en skriftlig allmän fullmaktdebiteras en avgift enligt prislistan. Vid tiden för publiceringen avdenna anvisning (2.4.2014) är dess storlek 310 euro (inkl. moms 24 %) för varje fullmaktshavaresom sparas i systemet. Således debiteras en avgift för varje fullmaktshavare,även om de ges fullmakt i samma allmänna fullmakt.Ingen avgift debiteras för att ta bort en allmän fullmakt. Avgiftens storlek ska alltidkontrolleras i den gällande prislistan (http://www.maanmittauslaitos.fi/hinnasto/kiinteistokaupan-verkkopalvelu).

11. Giltighet för en skriftlig allmän fullmakt och återkallande 

11.1. Allmänt om giltighet för en skriftlig allmän fullmakt för Fastighetsöverlåtelsetjänsten och återkallande

Som betonats i dessa anvisningar ärpersonens rätt att företräda organisationen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten med stöd av en i systemet sparad skriftligallmän fullmakt grundad på den och inte på något annat. Fullmaktensgiltighet och återkallande följer därmedde allmänna rättsreglerna i dessa frågor.

Fullmakten är giltig så länge som den inte har återkallats. Fullmakten kanåterkallas när som helst. Det centrala är hur återkallandetska ske i det enskilda fallet.

Allmänna bestämmelser om återkallande av fullmakter finns ilagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (12–18 §). Den nu aktuella skriftligafullmakten för en ny elektronisk verksamhetsmiljö och enikraftsättandeprocess som utöver fullmaktsgivaren och -havaren inkluderarLantmäteriverket i en myndighetsroll som tredje part är ivissa hänseenden en helt ny tillämpningssituation.De allmänna bestämmelserna om återkallande av fullmakterenligt lagen om rättshandlingar ger inte nödvändigtvis ett entydigtsvar på hur en sådan fullmakt ska återkallas och i vilket skededess giltighet upphör.

Det närmast tillämpliga med tanke på dessa situationerförefaller vara ett återkallande enligt 15 § i lagen: "Fullmakt, vilken grundarsig å skriftlig handling, som utgivits tillfullmäktigen för att av honom innehavas ochföretes för tredje man, återkallas därigenom attfullmaktsgivaren återtager eller låter förstöra fullmaktshandlingen." En skriftlig fullmakt(fullmaktshandling) gällande användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten ges på ett sätt för att "innehavas" av datasystemet istället för att innehas av fullmaktshavaren (fullmäktigen). Fullmakten ges främst för att "företes"av datasystemet och inte i lika hög grad för att företestredje man eftersom varje gång fullmaktshavaren verkar medstöd av fullmakten i webbtjänsten, kontrollerar systemetelektroniskt fullmaktens existens åt den tredje parten. Så längefullmakten är sparad i webbtjänsten motsvaras detta av attfullmaktshavaren i en skriftlig miljö innehar fullmakten och kan uppvisa den för tredje part. En välgrundad tolkning blir då att fullmaktenför användning av webbtjänsten blir återkalladförst när systemadministratörentar bort den från tjänsten.

11.2. Systemadministratörens förfaringssätt när en allmän fullmakt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten återkallas

En skriftlig allmän fullmakt somsparats i systemet gäller tills giltigheten registreratssom upphörd i webbtjänsten. Detta väckerfrågan om hur och enligt vilket förfaranderegistreringen ska göras.

Om organisationens lagstadgade företrädare(firmatecknare) är elektroniskt identifierbara i webbtjänsten,kan en skriftlig allmän fullmakt återkallaselektroniskt i tjänsten. Då är förfarandetrelativt enkelt. Organisationens firmatecknare loggarin i systemet på normalt sätt och återkallar denallmänna fullmakten. Återkallandet träder i kraft med omedelbar verkan.

Ofta är det dock fråga om en organisation vilkas firmatecknareinte är elektroniskt identifierbara i webbtjänsten. Här har ju deskriftliga allmänna fullmakterna och de sparadefullmaktshavarna sitt främsta användningsområdeeftersom vissa organisationers företrädare tills vidare inteär elektroniskt identifierbara i tjänsten, t.ex. kommuner,föreningar, stiftelser. Hur kan dessaorganisationer återkalla en allmän fullmaktför användning av webbtjänsten och ta bortden från tjänsten?

Förfarandet har samma utgångspunkter som den tillämpadeförvaltningsprocessen när fullmaktshavaren i en allmänfullmakt sparas i systemet, men genomförs iomvänd ordning. Systemadministratören(Lantmäteriverket) tar bort densparade fullmakten efter en skriftligbegäran om borttagning.Borttagningsvillkoren är inte lika omfattandesom villkoren för att spara fullmakten. Därmed kan också ettenklare förfarande tillämpas när begäranom borttagning behandlas och ärendetavgörs.

Eftersom inga handlingar i original behöver fogas tillbegäran rekommenderas att den sänds elektroniskt tillLantmäteriverket. Begäran om borttagning kan dock sändasper post till adressen ovan eller elektroniskt till

kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi

Eftersom det handlar om återkallande av fullmakten är detmotiverat att begäran om borttagning görs av fullmaktsgivaren.Den kan undertecknas av organisationens lagstadgadeföreträdare (firmatecknare).Ett separat beslut meddelas i borttagningsärendet. När begäran ankommiteftersträvas en relativt snabb borttagning avfullmakten från webbtjänsten. Fullmaktshavarenhörs inte i ärendet.

Begäran ska klart utvisa att ärendet gällerborttagning av en fullmakt som sparats i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på grundval av organisationensskriftliga allmänna fullmakt. Därtill ska följande uppgifteranges i begäran:

 • Sökandens(begärande fullmaktsgivarorganisations) namn, FO-nummer ochkontaktuppgifter (gärna också e-postadress)
 • Fullmaktshavarens namn, personbeteckning(eller FO-nummer) och kontaktuppgifter. Fullmaktshavarenhörs inte, men får besked om att fullmaktentagits bort från webbtjänsten.
 • Namn, namnförtydligande och befattning i organisationen för den som undertecknar begäran
 • Vid behov lämnas en utredning om att densom undertecknat begäran har rätt att företrädafullmaktsgivarorganisationen i ärendet