Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

I Lantmäteriverkets tjänst för fastighetsöverlåtelse kan du

  • upprätta utkast och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för och föravtal om ett köp av en fastighet eller arrenderätt utan köpvittne,
  • ansöka om ny inteckning,
  • ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev,
  • ansöka om dödande av inteckning när pantbrevsmottagaren är fastighetens ägare och pantbrevet är elektroniskt,
  • ge en annan person fullmakt att företräda dig i ovannämnda frågor,
  • köpa registerutskrifter om föremål för handlingar som upprättats i tjänsten,
  • elektroniskt underteckna exempelvis ett köpebrev som fastighetsförmedlaren skickat eller en ansökan om inteckning som banken skickat,
  • komplettera ansökan som berör registrering av ägande.

Prislista

Du kan avgiftsfritt se grunduppgifter om din fastighet, göra utkast till handlingar och ge någon annan fullmakt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på dina vägnar.

I samband med ärendehanteringen kan du även köpa lagfarts- och gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag i tjänsten. Exakta priser finns i prislistan.

Se prislistan (Öppna i nytt)