Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

I Lantmäteriverkets tjänst för fastighetsöverlåtelse kan du

  • upprätta utkast och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för och föravtal om ett köp av en fastighet eller arrenderätt utan köpvittne,
  • ansöka om ny inteckning,
  • ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev,
  • ansöka om dödande av inteckning när pantbrevsmottagaren är fastighetens ägare och, pantbrevet är elektroniskt och inteckningen är fastställd i hela fastigheten,
  • ge en annan person fullmakt att företräda dig i ovannämnda frågor,
  • köpa registerutskrifter för handlingar som upprättas i tjänsten,
  • elektroniskt underteckna exempelvis ett köpebrev som fastighetsförmedlaren skickat eller en ansökan om inteckning som banken skickat.

Prislista

Du kan avgiftsfritt se grunduppgifter om din fastighet, göra utkast till handlingar och ge någon annan fullmakt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på dina vägnar.

I samband med ärendehanteringen kan du även köpa lagfarts- och gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag i tjänsten. Exakta priser finns i prislistan.

Se prislistan (Öppnas i en ny flik)